ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

2016 චක්‍රලේඛ

අනු අංකය

අන්තර්ගතය

චක්‍රලේඛ අංකය

නිකුත් කළ දිනය

01

 වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය.

  01-2016

  2016.06.03

02

වත්කම් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම යටතේ වත්කම් කළමනාකරණ ඒකකය පිහිටුවීම.

  02-2016

  2016.08.05

02(1)

වත්කම් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම යටතේ වත්කම් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන / වත්කම් මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම.

  02-2016(1)

  2016.08.16

02(11)

වත්කම් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය යටතේ වත්කම් තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය දියත් කිරීම.

  02-2016(11)

  2016.08.24

03

ප්‍රසම්පාදන සීමාවන් සංශෝධනය කිරීම.

  03-2016

  2016.08.24

03(1)

ප්‍රසම්පාදන කමිටු සීමාවන් සංශෝධනය කිරිර්ම.අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ අංක 750

  03-2016(1)

  2016.12.27

04

වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය -2016

  04-2016

  2016.10.20

 

අපගේ දැක්ම

භාවිත‍යෙන් අර්ථවත් ‍කෙ‍රෙන යහපාලනය තුලින් සෞභාග්‍යමත් දකුණු පළාතක්.

අපගේ මෙහෙවර

දකුණු පළාත තුල පවතින මානව, මූල්‍ය හා භෞතික සම්පත් කළමණාකරණ සංකල්පයන් මත කාර්යක්ෂමව සහ සඵලදායීව ‍මෙ‍හෙයවීම තුලින් පළාත තුල ආර්ථික සහ සමාජයීය සංවර්ධනය ඉහල තලයකට ‍ගෙන ඒම සහ ජාතික ආර්ථිකයට ඉහල දායකත්වයක් ලබා දීම.