ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

2013 චක්‍රලේඛ

අනු අංකය

අන්තර්ගතය

  චක්‍රලේඛ අංකය

නිකුත් කළ දිනය

01

වාර්ෂික භාණ්ඩ  සමීක්ෂණය -2013

  01-2013 

2013.12.10

අපගේ දැක්ම

වර්ෂ 2025 වන විට යහපාලනය  සහ උපායමාර්ගික කළමනාකරණ ක්‍රමවේද අනුගමනය කිරීම තුලින් දකුණු පළාත ශ්‍රී  ලංකාවේ සෞභාග්‍යමත් පළාත බවට පත්කිරීම.

අපගේ මෙහෙවර

දකුණු පළාත තුල පවතින මානව, මූල්‍ය හා භෞතික සම්පත් කළමණාකරණ සංකල්පයන් මත කාර්යක්ෂමව සහ සඵලදායීව ‍මෙ‍හෙයවීම තුලින් පළාත තුල ආර්ථික සහ සමාජයීය සංවර්ධනය ඉහල තලයකට ‍ගෙන ඒම සහ ජාතික ආර්ථිකයට ඉහල දායකත්වයක් ලබා දීම.