ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්වරු

බිමල් ඉන්ද්‍රජිත් මහතා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

දකුණු පළාත

දු.ක.: +94-91-2222604

ෆැක්ස් : +94-91-2246298

 

සුනිල් පෝද්දීවල මහතා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය කළමණාකරණ)

දකුණු පළාත

දු.ක.: +94-91-2222421

ෆැක්ස් :+94-91-2225930

  

එස්.ජි.විදුර ප්‍රසන්න මහතා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (සැලසුම් හා මෙහෙයුම්)

දකුණු පළාත

දු.ක. +94-91-2234503

ෆැක්ස් :+94-91-2246554

 

ඒ. රණසිංහ මහතා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා) වැ.බ.

දකුණු පළාත

දු.ක. +94-91-2242786 / +94-91-4941470

ෆැක්ස් :+94-91-2242786 /+94-91-4384715

 

ගාමිණී වීරවික්‍රම මහතා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මානව සම්පත් කළමණාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු)

දකුණු පළාත

දු.ක.: +94-91-4944022