නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්වරු

එස්. එම්. ජී.‍කේ. ‍පෙ‍රේරා මහතා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

දකුණු පළාත

දු.ක.: +94-91-2222604

ෆැක්ස් : +94-91-2246298

 

සුනිල් දහනායක මහතා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය කළමණාකරණ)

දකුණු පළාත

දු.ක.: +94-91-2222421

ෆැක්ස් :+94-91-2225930

  

අයි.වී.එන්. ප්‍රීතිකා කුමුදුනී මෙනෙවිය

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (සැලසුම් හා මෙහෙයුම්)

දකුණු පළාත

දු.ක. +94-91-2234503

ෆැක්ස් :+94-91-2246554

 

එච්.කේ.ආර්.ජේ. එදිරිසිංහ මිය

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා)

දකුණු පළාත

දු.ක. +94-91-2242786 / +94-91-4941470

ෆැක්ස් :+94-91-2242786 /+94-91-4384715

 

ගාමිණී වීරවික්‍රම මහතා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මානව සම්පත් කළමණාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු)

දකුණු පළාත

දු.ක.: +94-91-4944022