ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව

මෙහෙවර ප‍්‍රකාශය :

 දකුණු පළාත් අරමුදලේ මූල්‍යමය හා මූල්‍යමය නොවන කටයුතු, වංචා, දූෂණ හා වැරදි ඇති නොවන පරිදි පළාත් සංවර්ධනය, මනා විනිවිද භාවයකින් ඉටු වන සේ අභ්‍යන්තර පාලනය ශක්තිමත් කිරීම අපගේ මෙභෙවර වේ.

 කාර්යයන් :   

  • දකුණු පළාත් අරමුදල යටතේ ක‍්‍රියාත්මක වන සියළු පළාත් අමාත්‍යාංශ,  දෙපාර්තමේන්තු, උප කාර්යාල, පාසැල් රෝහල් සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන, කර්මාන්ත, ගොවිපොළ ඇතුළු සියළු ආයතන වල සිදුවන සියළු කටයුතු වල අභ්‍යන්තර පාලනයේ ශක්තිමත්භාවය ඇගයීම.
  • දකුණු පළාත් අරමුදල යටතේ ක‍්‍රියාත්මක වන සියළුම පළාත් රාජ්‍ය ආයතන වල අභ්‍යන්තර පාලනයේ දුර්වලතා හදුනාගැනීම හා ඒවා ශක්තිමත් කිරීමට යෝජනා හා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම.
  • ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය, පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව හා ප‍්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ අභ්‍යන්තර විගණන කටයුතු සංවිධානය කොට ඒවායේ අභ්‍යන්තර පාලනය ශක්තිමත් කිරීමට යෝජනා හා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම.
  • අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුවේ හා පළාත් අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකයන්ගේ නිලධාරීන් පුහුණු කිරිම හා නවක වෘත්තීය හා තාක්ෂණික දැනුම ලබා දීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම.             
  • පළාත් මුදල් නියෝග වලින් පනවා ඇති පරිදි කාලීන වාර්තා විගණකාධිපති, ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා හා ප‍්‍රධාන ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.        
  • විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව සමග මනා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගැනීම අභ්‍යන්තර විගණන වැඩ සටහන්, විගණන වාර්තා හා ප‍්‍රගති වාර්තා විගණකාධිපතිවරයා වෙත යැවීම.
  • දකුණු පළාත් අරමුදල් පිළිබද ගිණුම් කාරක සභාවේ සභා රැස්වීම් වලට ප‍්‍රධාන ලේකම්ගේ නියෝජිතයෙක් ලෙස සහාය වීම.
  • විගණන කටයුතු හා මූල්‍ය කළමනාකරණ කටයුතු සදහා අන්තර් පළාත් සභා සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම.
  • පළාත් භාණ්ඩාගාරයේ හා දකුණු පළාත් සභාවේ මූල්‍ය කළමනාකරණ හා මූල්‍ය පාලනය ශක්තිමත් කිරීම සදහා නියෝජ්‍ය ප‍්‍රධාන ලේකම්ට (මූල්‍ය කළමනාකරණ) හා පළාත් භාණ්ඩාගාරයේ නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය සහාය ලබා දීම.

දෙපාර්තමේන්තුවේ වගකීම් හා කර්තව්‍යයන් අයවැය කාර්යයන් උදෙසා පහත සඳහන් වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති යටතේ වර්ග කර ඇත.

 

03 වැනි වැඩසටහන                - පළාත් සභා පරිපාලනය

            2 වැනි ව්‍යාපෘතිය        -  සාමාන්‍ය පරිපාලනය හා ආයතනික සේවා

 

                                                                                                

                                                   ජි.වික්‍රමසිංහ                                                      එච්.කේ.එම්.ටි.තනුර චමින්ද

                                              අධ්‍යක්ෂ (අභ්‍යන්තර විගණන )                                    අභ්‍යන්තර විගණක