ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ආයතන අංශය

ආයතන අංශයේ කාර්යභාරය

 • ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය හා ඊට අනුබද්ධ ආයතන හැර, දකුණු පළාත් සභාවේ දීප ව්‍යාප්ත සේවයේ, කළමණාකරණ සහකාර සේවයේ, කළමණාකරණ සහකාර සේවයේ (අධි පන්තියද ඇතුලුව) සංවර්ධන සහකාර, වැඩසටහන් සහකාර, ඒකාබද්ධ කාර්යාල සේවක සේවයේ (කා.සේ.සේ, රියදුරු)
  • සේවය ස්ථිර කිරීම්
  • උසස් කිරීම්
  • සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම්
  • විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු ලබා දීම හා විශ්‍රාම ගැන්වීම ඇතුඑ සියඑම ආයතන කටයුතු
 • ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය හා ඊට අනුබද්ධ ආයතන හැර, දකුණු පළාත් සභාවේ දීප ව්‍යාප්ත සේවයේ, කළමණාකරණ සහකාර සේවයේ, කළමණාකරණ සහකාර සේවයේ (අධි පන්තියද ඇතුලුව) සංවර්ධන සහකාර, වැඩසටහන් සහකාර, ඒකාබද්ධ කාර්යාල සේවක සේවයේ (කා.සේ.සේ, රියදුරු), ගුරු සේවයේ පෞද්ගලික සංචාර, රැකියා හා අධ්‍යයන, රැකියාවන්ට අදාල එතෙර නිවාඩු ලබා දීම.
 • ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය හා ඊට අනුබද්ධ ආයතන හැර, දකුණු පළාත් සභාවේ දීප ව්‍යාප්ත සේවයේ, කළමණාකරණ සහකාර සේවයේ, කළමණාකරණ සහකාර සේවයේ (අධි පන්තියද ඇතුලුව) සංවර්ධන සහකාර, වැඩසටහන් සහකාර, ඒකාබද්ධ කාර්යාල සේවක සේවයේ (කා.සේ.සේ, රියදුරු), ගුරු සේවයේ හදීසි අනතුරු වන්දි ලබා දීම.
 • ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය හා ඊට අනුබද්ධ ආයතන හැර, දකුණු පළාත් සභාවේ කාර්මික නිළධාරීන්ගේ ගැටලු සම්බන්ධ කටයුතු.

 

 

ප්‍රසාදිනී බෝමිරියආරච්චි මිය

සහකාර ප්‍රධාන ‍ලේකම් (ආයතන)

දු.ක. +94-91-2246905