ගිණුම් හා ගෙවීම් දෙපාර්තමේන්තුව

 
 • මූල්‍ය කළමණාකරණය පිළිබඳව ඉහළ කළමණාකාරීත්වයට ‍තොරතූරු සැපයීම 
 • දකුණු පළාත් අරමුදල් ගිණු‍ම පවත්වා‍ගෙන යාම, අග්‍රිම නිකුත් කිරීම, මුද්දර ගාස්තූ හා උසාවි දඩ මුදල් නිකුත් කිරීම.
 • දකුණු පළාත් මූලධන වියදම් සම්බන්ධව අග්‍රිම නිකුත් කිරීම, වාර්තා සැපයීම හා වෙනත් දෙප‍ාර්තමේන්තු සමඟ සම්බන්ධීකරණය.
 • පළාත් භාණ්ඩාගාර වියදම් වාර්තා සැකසීම
 • දකුණු පළාත් සභා අරමුදල් ගිණුම පිළි‍යෙළ කිරීම
 • රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම පවත්වා ගෙන යාම හා ස්ථාන මාරු නිළධාරීන්ගේ ණය ‍ශේෂ, මාරු පත්‍ර මගින් නිරවුල් කිරීම.
 • පළාත් ආදායම් ගිණුම්ගත කිරීම හා ආදාය‍මෙන් ආපසු ‍ගෙවීම
 • අත්තිකාරම් ගිණු‍මේ හර බැර වාර්තා පිළියෙල කිරීම
 • වැන්දඹු අනත්දරැ හා විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදල සම්බන්ධ රාජකාරී කටයුතු
 • පළාත් භාණ්ඩාගාරයේ වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීම.
 • පළාත් සභාව තුළ බැංකු ගිණුම් වලට අදාල රාජකාරි කටයුතු හා රජ‍යේ නිළධාරීන්ගේ
 • අත්තිකාරම් අවසාන ගිණුම් විගණකාධිපති ‍වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
 • බැංකු සැසඳුම් විස්තර වලට අදාලව පළාත් සභා රීති අනුව කටයුතු කිරීම.
 • චක්‍රීය අරමුද‍ෙල් ගිණුම් කටයුතු, අධ්‍යාපන සංවර්ධන සැලැස්ම, වෙනත් නිෂ්චිත කාර්යයන් සදහා ලැබෙන මුදල් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම.

 

එන්.එම්.ඒ.අමරදේව මහතා

අධ්‍යක්ෂ (ගිණුම් හා ‍ගෙවීම්)

දු.ක. +94-91-2234665