ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

පුවත් හා සිදුවීම්

කාර්යාල සේවක සේවයේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරික්ෂණය - 2019

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු කැඳවීම. 

දකුණු පළාත් ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවයේ නව සේවා ව්‍යවස්ථාවේ 08 වගන්තිය පරිදි රියදුරු III, II හා I ශ්‍රේණිවල නිලධාරින් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය 2019.06.11 දින පෙ.ව. 9.00 ට දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්වේ.