ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

පුවත් හා සිදුවීම්

  • 2018 ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලියට ඉදිරිපත් වූ ආයතන අතරින් දකුණු පළාතේ ආයතන 159ක් ඵලදායිතා සම්මාන සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇත.
  • 2018 ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලිය සඳහා අන්තර් අමාත්‍යංශ අංශය යටතේ ඉදිරිපත් වූ දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය දෙවන ස්ථානය හිමි කර ගත් වගයි.