**** ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.**** ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, එස්.එච්. දහනායක මාවත, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.
පෙබරවාරි 2018
බ්‍ර සි සෙ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව


මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

 

සේවාවන්

මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව - කාර්ය භාරය
 • මූල්‍ය රීති පැනවීම හා සංශෝධනය, හා අධීක්ෂණය, අර්ථකථනයට සහාය ලබා දීම.
 • පළාත් සභා දේපල පරිපාලනය.
 • විගණන විමසුම් ‍‍ලේඛනය පවත්වාගැනීම හා ප්‍රගතිය
 • විගණකාධිපතිගේ විගණන වාර්තා හා කෙටුම්පත් වාර්තා පිළිබ‍ද කටයුතු
 • පළාත් අරමුදල් පිළිබ‍ද කාරක සභාවේ කටයුතු
 • පළාත් අරමුදල් පිළිබ‍ද කාරක සභාවාර්තා පිළිබද කටයුතු.
 • පළාත් සභාවෙන් බැහැර අරමුදල් පාලනය.
 • පළාත් සභා නිලධාරීන්ගේ ඇප.
 • මූල්‍ය කටයුතුවල කාර්ය සාධනය හා කාර්යඵල ඇගයීම.
 • පළාත් සභා ආකෘති පත්‍ර පාලනය හා නව ආකෘති පත්‍ර හදුන්වා දීම
 • දීමනා පිළිබද කටයුතු
 • විදේශාධාර හා ණය ප්‍රතිපාදන කටයුතු.
 • ණය ලබා ගැනීම හා ආපසු ගෙවීම.
 • බලතල පැවරීම පිළිබද කටයුතු.
 • සමීක්ෂණ මණ්ඩල හා කපාහැරීම්.
 • අලාභ, අත්හැරීම්, කපා හැරීම් හා වන්දි ගෙවීම්.
 • දේපල අලෙවිය හා බැහැර කිරීම.
 • ගිණුම් ක්‍රම සංවර්ධනය.
 • විගණන විමසුම් පිළිබද කටයුතු සදහා වූ විගණන විමසුම් ලේඛන පවත්වා ගැනීම.
 • ප්‍රසම්පාදනය පිළිබද මූල්‍ය කළමනාකරණ කටයුතු.

 

ජී. වික්‍රමසිංහ මහතා

අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)

දු.ක. +94-91-2232691

 
යාවත්කාලින කලේ: 22-02-2018.