**** ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.**** ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, එස්.එච්. දහනායක මාවත, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.
මාර්තු 2018
බ්‍ර සි සෙ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

බෝගහපැලැස්ස පුහුණු මධ්‍යස්ධානය හා නිවාඩු නිකේතනය

 

alt

දකුණු පළාත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය හා නිවාඩු නිකේතනය - බෝගහපැලැස්ස, තිස්සමහාරාමය

 

තිස්ස කතරගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ තිස්ස සිට කි.මි 9ක් දුරින්, දකුණු පළාත් සභාව යටතේ පාලනය වන බෝගහපැලැස්ස සංචාරක නිකේතනය සියළු පහසුකම් සහිත මනරම් භූමියක, රන්මිණි තැන්න සිනමා ගම්මානයට ඉතා ආසන්නයේ පිහිටා ඇත.
 
 • සම්පූර්ණ ගෘහ භාණ්ඩ සහිතයි
 • රූපවාහිණී හා පරිගණක පහසුකම්
 • විදුලිය ජලය හා සන්නිවේදන පහසුකම්
 • මුළුතැන්ගෙයි පහසුකම්
 • පැය 24 පුරා ආරක්ෂාව
 • වාහන නවතා තැබීමේ පහසුකම් 
 • දේශනාගාර පහසුකම් (80 කට පමණ ඒකවර අසුන් ගත හැක Multimedia පහසුකම්ද සහිතයි)

 

alt

දකුණු පළාත් සභාවේ නිලධාරීන්ගෙන් අයකරනු ලබන යුතු ගාස්තු (එක් දිනක් සදහා)

 

(දකුණු පළාත් සභාවේ නිලධාරියෙක්ද යන්න කාර්යාලීය හැදුනුම්පත මගින් හෝ අදාල කාර්යාලයේ මාණ්ඩලික නිලධාරියෙකු සහතික කල ලිපියක් මගින් අනන්‍යතාවය සනාථ කළ යුතු වේ.අනන්‍යතාවය තහවුරු නොකරන නිලධාරින් සදහා ගාස්තු අයකිරීමේදී පළාත් සභාවට අයත් නොවන නිලධාරීන්ගෙන් අයකරනු ලබන ගාස්තු ක්‍රියාත්මක වේ )

         

* සාමාන්‍ය කාමර - එක් කාමරයක රැදී සිටිය හැකි උපරිම සංඛ්‍යාව 05 දෙනෙකි.

ගාස්තු(එක් දිනක් සදහා)

 නේවාසිකයින් 1 – 2 දක්වා
රු 600.00
 නේවාසිකයින් 3 – 4 දක්වා
රු 800.00
 නේවාසිකයින් 5 දෙනෙකු දක්වා
රු1000.00

* වායුසමීකරණය සහිත කාමර - එක් කාමරයක රැදී සිටිය හැකි උපරිම සංඛ්‍යාව 05 දෙනෙකි.

නේවාසිකයින් 1 – 2 දක්වා                                                      
රු 1200.00
නේවාසිකයින් 3 – 4 දක්වා
රු 1500.00

නේවාසිකයින් 5 දෙනෙකු දක්වා

රු 1800.00

පොදු නවාතැන් ශාලා - එක් ශාලාවක රැදී සිටිය හැකි උපරිම සංඛ්‍යාව නේවාසිකයින් 20 දෙනෙකි

නේවාසිකයින් 14 දෙනෙකු සදහා                                               
රු 3500.00

ඉන්පසු වැඩිවන එක් අයෙකු සදහා

රු 150.00

 

දකුණු පළාත් සභාවට අයත් නොවන නේවාසිකයින්ගෙන් අයකරනු ලබනගාස්තු(එක් දිනක් සදහා)

 

* සාමාන්‍ය කාමර - එක් කාමරයක රැදී සිටිය හැකි උපරිම සංඛ්‍යාව 05 දෙනෙකි.

ගාස්තු(එක් දිනක් සදහා)

නේවාසිකයින් 1 – 2 දක්වා
රු 700.00
නේවාසිකයින් 3 – 4 දක්වා
රු1000.00

නේවාසිකයින් 5 දෙනෙකු දක්වා

රු1250.00

* වායුසමීකරණය සහිත කාමර - එක් කාමරයක රැදී සිටිය හැකි උපරිම සංඛ්‍යාව 05 දෙනෙකි.

නේවාසිකයින් 1 – 2 දක්වා                                                      
රු 1500.00
නේවාසිකයින් 3 – 4 දක්වා
රු 1800.00

නේවාසිකයින් 5 දෙනෙකු දක්වා

රු 2100.00

පොදු නවාතැන් ශාලා - එක් ශාලාවක රැදී සිටිය හැකි උපරිම සංඛ්‍යාව නේවාසිකයින් 20 දෙනෙකි

නේවාසිකයින් 14 දෙනෙකු සදහා                                               
රු 4000.00

ඉන්පසු වැඩිවන එක් අයෙකු සදහා

රු 200.00
 

මුළුතැන්ගෙය භාවිතා කිරීම වෙනුවෙන් ගාස්තු අයකිරීම -(එක් දිනක් සදහා)

මෙහිදී මුළුතැන්ගෙයි උපකරණ සහ ගෑස් සැපයීමේ පදනම මත පහත සදහන් ගාස්තු අයකරනු ලැබේ.

නේවාසිකයන්    1 – 5    කණ්ඩායමක් සඳහා       

රු. 250.00
නේවාසිකයන්    6 – 10 කණ්ඩායමක් සඳහා         
රු. 500.00

නේවාසිකයන් 11 - 15 කණ්ඩායමක් සඳහා          

රු. 750.00

නේවාසිකයන් 16 - 20 කණ්ඩායමක් සඳහා          -

රු. 1000.00

නේවාසිකයින් 20ට වැඩිවන විට එක් අයෙකු සදහා

රු. 60.00
 
දේශන ශාලා ගාස්තු -

දේශාන ශාලා ගාස්තු එක් දිනක් (පැය 8) සඳහා රු: 4000.00 ක් වන අතර වැඩි වන එක් පැයක් සඳහා රු; 600.00 ක අමතර ගාස්තුවක් අය කරනු ලැබේ. අමතර පැය 4ට වඩා වැඩිවන විට එක් දිනක ගාස්තුව අයකරනු ලැබේ.


වෙන් කිරීම සනාථ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය  කරන ලියකියවිලි  :-

  •  නවාතැන් ගන්නා අයගේ ජාතික හැදුනුම්පතේ පිටපත
  • නවාතැන් ගනුයේ දකුණු පළාත් සභාවේ නිලධාරියෙකු නම්  ඔහුගේ/ඇයගේ සේවා හැදුනුම්පත හෝ ආයතන ප්‍රධානියාගෙන් ලිපියක්

 

  • පහසුකම් ලබා ගනුයේ ආයතනයක් නම්, එම ආයතනයේ ලිපි ශිර්ෂයක් මඟින්  කරනු ලබන ඉල්ලිම

විමසීම්:  0914944010  /  0912246297 071-8471897 / 091-2246297 

 

 
යාවත්කාලින කලේ: 16-03-2018.