**** ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.**** ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, එස්.එච්. දහනායක මාවත, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.
මාර්තු 2018
බ්‍ර සි සෙ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

නීති අංශය

නීති අංශයේ කාර්යභාරය

  • දකුණු පළාත් සභාව යටතේ පවතින සියඑම අමාත්‍යාංශ, ආයතන හා දෙපාර්තමේන්තුවල පවතින නීතිමය ගැටඑ සම්බන්ධව නීති උපදෙස් ලබාදීම.
  • දකුණු පළාත් සභාව යටතේ පවතින සියඑම අමාත්‍යාංශ, ආයතන හා දෙපාර්තමේන්තුවල පවතින සියඑම නඩු සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ පෙනී සිටීම.
  • දකුණු පළාත් සභාවට අදාල වන්නා වූ ප්‍රඥප්ති සකස් කිරීම හා ඒ සම්බන්ධයෙන් තව දුරටත් නීති උපදෙස් ලබා දීම.
  • නඩු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සහ නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ සම්බන්ධීකරණය පවත්වා ගෙන යාම.
 
යාවත්කාලින කලේ: 16-03-2018.