**** ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.**** ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, එස්.එච්. දහනායක මාවත, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.
මාර්තු 2018
බ්‍ර සි සෙ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

පිරිස් අංශය


පිරිස් අංශ‍යේ කාර්යභාරයන්

 • දකුණු පළාත් සභාව තුල පවත්නා සියලුම තනතුරු පුරප්පාඩු ගරු ආන්දුකරතුමන්ගේ අනුමැතියට යොමු කිරීම.
 • දකුණු පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර, සංවර්ධන නිලධාරී, තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර, කාර්යාල සේවක සේවය, පළාත් රියදුරු සේවය, අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී හා ගරු පළාත් සභා අමාත්‍යවරුන්ගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල යන තනතුරුවලට බදවාගැනීම් සිදු කිරීම.
 • ප්‍රධාන ලේකම් පත්වීම් බලධරයා වන සියලුම තනතුරුවල බඳවා ගැනීම් හා උසස් කිරීම් පටිපාටි සකස් කිරීම හා අනෙකුත් පළාත් සභා අමාත්‍යංශවල බඳවා ගැනීම් හා උසස් කිරීම් පටිපාටි ජාතික වැටුප් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතියට යොමු කිරීම හා අනුමැතිය ලද පසුව ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන්ගේ අනුමැතියට යොමු කිරීම.
 • ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය, ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය යනා දී සියලුම දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට අදාළ අනුයුක්ත කිරීම්, වැඩ බැලීමට පත් කිරීම්, අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම්, පළාත් රාජ්‍ය සේවයෙන් මුදා හැරීම් යනාදිය සිදු කිරීම.
 • ප්‍රධාන ලේකම් පත්වීම් බලධරයා වන සියලුම සේවාවන්වල නිලධාරීන්ගේ විනය කටයුතු සිදු කිරීම.
 • ප්‍රධාන ලේකම් පත්වීම් බලධරයා වන නිලධාරීන් පළාත් රාජ්‍ය සේවයෙන් මුදා හැරීම් හා ඉල්ලා අස්වීම් සිදු කිරීම.
 • පළාත තුල නව තනතුරු ඇති කිරීම හා අනුමත තනතුරුවල සංශෝදන සිදු කිරීම.
 • දේශීය හා විදේශීය පුහුණු සම්බන්ධ ව පළාත් සභාවේ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම.
  (අදාළ පුහුණු තොරතුරු මෙම වෙබ් අඩවිය තුළ පළ කරනු ලැබේ)
 • අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු , පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණ කිරීම් හා පරිගණක ප්‍රායෝගික පුහුණු සම්බන්ධ කටයුතු සිදු කිරීම.
  (අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු ඉල්ලීම් මෙම වෙබ් අඩවිය තුළ පළ කරනු ලැබේ )

පිරිස් අංශ‍යේ සේවාවන් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගන්න

පිරිස් අංශ‍යේ සංවිධාන ව්‍යුහය

පිරිස් අංශ‍යේ කාර්ය මණ්ඩලය

 

 

සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස්)

රසිකා දිසානායක මහත්මිය

දු.ක.: +94-91-2247719

 
යාවත්කාලින කලේ: 16-03-2018.