**** ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.**** ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, එස්.එච්. දහනායක මාවත, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.
මාර්තු 2018
බ්‍ර සි සෙ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

සංඛ්‍යාලේඛණ අංශය

 සංඛ්‍යාලේඛණ තොරතුරු බාගත කරගන්න

සංඛ්‍යාලේඛණ අංශයේ කාර්යභාරය
 • අදාල වසර සඳහා ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට දිස්ත‍්‍රික්ක වල පළාත් පාලන ආයතන වල තොරතුරු එක්රැස් කිරීම.
 • දකුණු පළාත් තනතුරු, පුප්පාඩු සම්බන්ධව වාර්තා ලබා ගෙන ඒ අනුව වාර්තා සකස් කිරීම.
 • දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවය යටතේ පවත්නා ආයතන වල සුබ සාධක සංගම් පිළිබඳ විස්තර ලබා ගැනීම.
 • සෑම වර්ෂයකම සංඛ්‍යාන නිබන්ධනය සකස් කිරීම.
 • අදාල වසරේ ජනවාරි 30 දිනට සහ ජුනි30 දිනට දකුණු පළාත් සේවක සංඛ්‍යාව යාවත්කාලීන කිරීම.
 • ක‍්‍රීඩා තරඟ වලදී දක්ෂතා පෙන්වා ඇති දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නියුක්ත වූවන් පිළිබඳව තොරතුරු ලබාගෙන ප‍්‍රකාශනයක් සකස් කිරීම.
 • පෙර පාසල් සමීක්ෂණය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු රැස්කර වාර්තාවක් නිකුත් කිරීම.
 • දකුණු පළාත් රාජ්‍ය ආයතන වල වාහන අනතුරු සම්බන්ධ සමීක්ෂණය කර වාර්තාවක් නිකුත් කිරීම.
 • දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නියුතුවන්නන්ගේ තොරතුරු පරිගණකගත කිරීම පිළිබඳ විස්තර වාර්තාවක් සකස් කිරීම.
 • දකුණු පළාත් පරිගණක සම්පත් සමීක්ෂණය.
 • දකුණු පළාත් සභාව යටතේ ඇති රජයේ සේවකයන්ගේ නිල නිවාස පිළිබඳ තොරතුරු ගෙන්වා ගැනීම සහ පරිගණක ගත කිරීම.
 • දකුණු පළාතේ රාජ්‍ය හා අනෙකුත් ආයතනවල හා ඒවායේ මාණ්ඩලික නිළධාරීන්ගේ විද්‍යුත් ලිපින , ක්ස් හා දුරකථන අංක අඩංගු නාමාවලිය සැකසීම.
 
යාවත්කාලින කලේ: 16-03-2018.