கேலரி

Pirith Chanting ceremony

1st Day - After Sinhala Tamil New year(2018)

OBT Training

1st Day - 2017 January

Opening ceremony - Mayurapura Holiday Resort

Year End Show - 2017

நோக்கக் கூற்று

மனித நோயமுள்ள நிர்வாக முறைமையின் ழூலம் சௌபாக்கியமிக்க தென்மாகாணம்.

பணிக் கூற்று

மானிடஇ நிதி மற்றும் பௌதீக வளங்களை திட்டமிட்ட முறையில் பயன்படுத்துதல் மற்றும் முகாமை செய்தல் ழூலம் பொருளாதாரஇ சமூக ரீதியில் தென்மாகான மக்களின் வாழ்க்கை முறையை மேம்படுத்தும் தேசிய அபிவிருத்திக்கு பங்களிப்பை பெற்றுக் கொடுத்தலும்.