**** ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.**** ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, එස්.එච්. දහනායක මාවත, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.
මාර්තු 2018
බ්‍ර සි සෙ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

පුහුණු ඒකකය

 දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ඒකකය

(1)     මෙහෙවර

           පුහුණුව,උපදේශක සේවා, තොරතුරැ  සැපයීම හා පර්යේෂණ තුලින් විසි එක්වන සියවසේ අභියෝගයන්ට සාර්ථකව මුහුණ දීමට අවශ්‍ය දැනුම ,ආකල්ප හා කුසලතා පූර්ණ  ශක්තිමත් පළාත් රාජ්‍ය සේවාවක් ඇති කිරිම.

 (2)     අරමුණු

        පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්ගේ දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප වැඩිදියුණු කිරීම උදෙසා පුහුණුව ලබාදීම තුලින් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි සේවාවක් දකුණු පළාතේ මහජනතාවට ලබාදීම.

          කාර්යභාරය

  • ළාත් රාජ් සේවකයන්ගේ පුහුණු අවශ්‍යතාවයන් හදුනාගෙන විධිමත් පුහුණු සැලැස්මක් සකස් කිරීම.
  • සුදුසු සම්පත්දායකයන්ගේ දායකත්වයෙන් පුහුණු ‍සැලැස්මේ සදහන්  පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම.
  • පුහුණු පාඨමාලා තුලින් ලබාගත්  ප්‍රතිඵල පිළිබද පසු විපරම් කිරීම.
  • ජාතික මට්ටමේ පුහුණු ආයතන වල පුහුණු පාඨමාලා සදහා  නිලධාරීන් තෝරා ගැනීම.
  • විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලැබෙන විදේශ ශිෂ්‍යත්ව සදහා නිලධාරීන් තෝරා ගැනීම. 
  • දේශීය හා විදේශීය පුහුණු පාඨමාලා හදාරන ලද නිලධාරීන්ගේ  දැනුම පළාතේ උන්නතිය සදහා දායක කරගැනීමට පියවර ගැනීම.
  • පුහුණු පාඨමාලා සදහා ලැබෙන මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රයෝජනයට ගතහැකි වන පරිදි මනාව හා භෙතික  සම්පත් වර්ධනය කිරීම.
  • මධ්‍යම රජයේ විභාග ද ඉලක්ක කරගෙන දෙමළ භාෂා හා වෙනත් පාඨමාලා සංවිධානය කර පැවැත්වීම.
  • අධ්‍යාපන පර්යේෂණ  හා උපදේශක සේවා සැපයීම තුලින් පරිපාලන රටාව ශක්තිමත් කිරිම.
  • මධ්‍යම රජයේ, පළාත් සභාවේ හා අනෙකුත් පෞද්ගලික ආයතන වලින් සංවිධානය කරනු ලබන පුහුණු වැඩ සටහන් පැවැත්වීම සදහා වක්වැල්ල කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය යොදා ගැනීම.

 

 
යාවත්කාලින කලේ: 16-03-2018.