**** ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.**** ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, එස්.එච්. දහනායක මාවත, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.
මාර්තු 2018
බ්‍ර සි සෙ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්

එස්. එම්. ජී.‍කේ. ‍පෙ‍රේරා මහතා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

දකුණු පළාත

දු.ක.: +94-91-2222604

ෆැක්ස් : +94-91-2246298

 

සුනිල් දහනායක මහතා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය කළමණාකරණ)

දකුණු පළාත

දු.ක.: +94-91-2222421

ෆැක්ස් :+94-91-2225930

  

අයි.වී.එන්. ප්‍රීතිකා කුමුදුනී මෙනෙවිය

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (සැලසුම් හා මෙහෙයුම්)

දකුණු පළාත

දු.ක. +94-91-2234503

ෆැක්ස් :+94-91-2246554

 

එච්.කේ.ආර්.ජේ. එදිරිසිංහ මිය

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා)

දකුණු පළාත

දු.ක. +94-91-2242786 / +94-91-4941470

ෆැක්ස් :+94-91-2242786 /+94-91-4384715

 

ගාමිණී වීරවික්‍රම මහතා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මානව සම්පත් කළමණාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු)

දකුණු පළාත

 
යාවත්කාලින කලේ: 16-03-2018.