**** ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.**** ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, එස්.එච්. දහනායක මාවත, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.
පෙබරවාරි 2018
බ්‍ර සි සෙ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

සේවාවන්

 


පිරිස් අංශය

කළමනාකරණ, සංවර්ධන නිලධාරී සේවයෙන් මුදා හැරීම, ඉල්ලා අස්වීම හා අනෙකුත් සේවා මුදා හැරීම්

  අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

 1.      අදාළ නිලධාරියාගේ සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීම අයදුම් කරන ලිපිය.

2.      ආයතන ප්‍රධානියා විසින් අදාළ නිලධාරියාගේ සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීම නිර්දේශිත ලිපිය.

3.      අදාල නිලධාරියාගේ සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීම අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් නිර්දේශිත ලිපිය.

4.      නව පත්වීම් ලිපිය ඇති නම් එහි පිටපතක්.

5.      අදාළ සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ දී නිලධාරියා ණය මුදල් ලබා නොගෙන ඇති බව හා අදාළ ඉල්ලීම ලත් මසකට කලින් කර නොමැති නම් අවසන් වැටුප අයකර ගත්බව සඳහන් ලිපිය.

6.      භාරයේ ඇති බඩු බාහිර ආදිය නිසි පරිදි භාර දී ඇති බව තහවුරු කිරීමේ ලිපිය.
 

අදාළ නිලධාරියා සේවයෙන් ඉවත් වීම සඳහා මසකට පෙර අදාළ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එසේ නොවන ඉල්ලීම් තුලින් මසක වැටුප නැවත රජයට ලබා දිය යුතුය.

 

 

නව තනතුරු අනුමත කර ගැනීම සඳහා

 

නව තනතුරු අනුමත කර ගැනීමට අවශ්‍ය ආයතන/දෙපාර්තමේන්තු වල අදාළ ඉල්ලීම සහිත මු.රෙ.71 ආකෘතිය සහ අදාළ සාධාරණීකරණ වාර්තාව පිටපත් 4 කින් ආයතන/දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය සහ අදාළ අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ නිර්දේශය සමඟ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය වෙත යොමු කිරීම.
 

 

රාජකාරි විදේශ නිවාඩු ලබා දීම

  අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

 

 

සැළකිලිමත් විය යුතු කරුණු

 

·         විධිමත් පරිදි අමාත්‍යාංශ ලේකම් නිර්දේශ ලබා ගැනීම.

·         ශිෂ්‍යත්වය හෝ පුහුණුව නියමිත පරිදි ලැබී ඇත් ද යන්න.

·         කාල සීමාව නිවැරදිව සටහන්ව ඇත් ද යන්න.

·         තහවුරු කිරීමේ ලේඛන නිසි පරිදි ඇත් ද යන්න

·         ඇමුණුම් නිසි පරිදි ඇත් ද යන්න

 

 

දීපව්‍යප්ත සේවය හැර අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු

  රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රෙල්ඛ අංක 25/91 අනුව සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්‍රය

 
 

 සැළකිලිමත් විය යුතු කරුණු

 
අදාළඉල්ලීම අමාත්‍යාංශ/ දෙපාර්තමේන්තු ලේකම් විසින් නිර්දේශ කර තිබීම.( නිලධාරිනිය/නිලධාරියා සම්බන්ධයෙන් විනය කටයුතු නොමැති බව, සේවය ස්ථීර ද යන වග, ජේෂ්ඨතාවය සම්බන්ධ එකඟතා ලිපි ද අවශ්‍යය)

නිර්දේශ කිරීමේ දී අනුප්‍රාප්තිකයෙකු රහිතව ද, සහිතව ද යන්න කෙරෙහි අවධානය යොමුකළ යුතුය.
 

සංඛ්‍යාලේඛණ අංශය

 
සංඛ්‍යා ලේඛණ තොරතුරු එක් රැස් කිරීම තොරතුරු බාගත කරගන්න

 
යාවත්කාලින කලේ: 22-02-2018.