**** ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.**** ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, එස්.එච්. දහනායක මාවත, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.
මාර්තු 2018
බ්‍ර සි සෙ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
දකුණු පළාත් ප‍්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය.
Chief Secretary
එස්.එච් දහනායක මාවත,
ගාල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.
Zip Code
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකතනය +94912234052
ෆැක්ස් +94912246299
විද්‍යුත් තැපෑල chiefsec1@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය
   
x
කාරණය
නම
දුරකතනය
විද්‍යුත් තැපෑල
  Verifiaction
පහත දැක්වෙන පෙළ කොටුවෙහි ආරක්ෂිත පදය ඇතුලත් කරන්න   

 

පිටුව සැකසෙමින් පවතී.

යාවත්කාලින කලේ: 16-03-2018.