සංඛ්‍යාන තොරතුරු

දකුණු පළාත පිළිබදව මූලික සංඛ්‍යාන තොරතුරු අපගේ මෙම පිටුව මගින් ලබාගත හැකිය.
මූලික සංඛ්‍යාන තොරතුරු බාගත කිරිම් හා මුද්‍රණය මෙතනින්

ජන ගහනය

වී නිෂ්පාදනය

සෞඛ්‍ය තොරතුරු

ශ්‍රම බලකාය

දරිද්‍රතාවය

අධ්‍යාපනය

පරිපාලනමය

දළ දේශිය නිෂ්පාදනය

ආදායම් - වියදම්