දළ දේශිය නිෂ්පාදනය - රු. බි. 1518 - සේවා අංශය රු. බි. 944 / කෘෂි අංශය රු. බි. 479 / කාර්මික අංශය රු. බි. 275

සංඛ්‍යාන තොරතුරු

මූලික සංඛ්‍යාන තොරතුරු - 2022 බාගත කිරිම් හා මුද්‍රණය මෙතනින්

මූලික සංඛ්‍යාන තොරතුරු - 2021 බාගත කිරිම් හා මුද්‍රණය මෙතනින්

ප්‍රධාන ලේකම් කාර් යාලයේ කර් ය මණ්ඩල තොරතුරු - 2023 මාර් තු 31 දිනට

Telephone Directory

☰ open here

සංඛ්‍යාන නිබන්ධනය 2021

සංඛ්‍යාන අත්පත්‍රිකාව 2021

දකුණු පළාත් පරිපාලන ව්‍යුහය

ජන ගහනය

වී නිෂ්පාදනය

සෞඛ්‍ය තොරතුරු

ශ්‍රම බලකාය

දරිද්‍රතාවය

අධ්‍යාපනය

පරිපාලනමය

දළ දේශිය නිෂ්පාදනය

ආදායම් - වියදම්