ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය - දකුණු පළාත


දකුණු පළාත් සභාව යටතේ සේවය කරන දීප ව්‍යාප්ත නිලධාරීන්