වෙන්දේසි ‍| වාහන

Mitsubishi පෙජරෝ වර්ගයේ ජිප් රථය

 • වාහන වර්ගය :- Mitsubishi පෙජරෝ වර්ගයේ ජිප් රථය |
 • වාහන අංකය :- 32 - 4103 |
 • ලියාපදිංචි වර්ෂය :- 1987 |
 • ගාල්කර ඇති ස්ථානය සහ ලිපිනය :- කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කලේගාන, ගාල්ල |
 • ආපසු ගෙවන ඇප තැන්පතුව :- රු.10000.00 |
  --- අයදුම්පත --- --- වැඩිවිස්තර ---

Click on the image get zoom

Mitsubishi පෙජරෝ වර්ගයේ ජිප් රථය

 • වාහන වර්ගය :- Mitsubishi පෙජරෝ වර්ගයේ ජිප් රථය |
 • වාහන අංකය :- 32-1416 |
 • ලියාපදිංචි වර්ෂය :- 1984 |
 • ගාල්කර ඇති ස්ථානය සහ ලිපිනය :- දක්ෂිණපාය කාර්යාල සංකීර්ණ අංගනය-ලබුදුව. දක්ෂිණපාය කාර්යාල සංකීර්ණය ,ලබුදුව, ගාල්ල. |
 • ආපසු ගෙවන ඇප තැන්පතුව :- රු.10000.00 |
  --- අයදුම්පත --- --- වැඩිවිස්තර ---

Click on the image get zoom

Mitsubishi පෙජරෝ වර්ගයේ ජිප් රථය

 • වාහන වර්ගය :- Mitsubishi පෙජරෝ වර්ගයේ ජිප් රථය |
 • වාහන අංකය :- 32-3253 |
 • ලියාපදිංචි වර්ෂය :- 1986 |
 • ගාල්කර ඇති ස්ථානය සහ ලිපිනය :- කලේගාන කලාප කාර්යාලය අසල සම්පත් මධ්‍යස්ථානය කලේගාන ,ගාල්ල |
 • ආපසු ගෙවන ඇප තැන්පතුව :- රු.10000.00 |
  --- අයදුම්පත --- --- වැඩිවිස්තර ---

Click on the image get zoom

Mitsubishi පෙජරෝ වර්ගයේ ජිප් රථය

 • වාහන වර්ගය :- Mitsubishi පෙජරෝ වර්ගයේ ජිප් රථය |
 • වාහන අංකය :- 32- 4103 |
 • ලියාපදිංචි වර්ෂය :- 1987 |
 • ගාල්කර ඇති ස්ථානය සහ ලිපිනය :- ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයට පිවිසෙන ගේට්ටුව අසල - ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, එස්.එච්.දහනායක මාවත, ගාල්ල |
 • ආපසු ගෙවන ඇප තැන්පතුව :- රු.10000.00 |
  --- අයදුම්පත --- --- වැඩිවිස්තර ---

Click on the image get zoom

ISUZU වර්ගයේ ලොරි රථය

 • වාහන වර්ගය :- ISUZU වර්ගයේ ලොරි රථය |
 • වාහන අංකය :- 43-4531 |
 • ලියාපදිංචි වර්ෂය :- 1990 |
 • ගාල්කර ඇති ස්ථානය සහ ලිපිනය :- කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය- මාතර |
 • ආපසු ගෙවන ඇප තැන්පතුව :- රු.10000.00 |
  --- අයදුම්පත --- --- වැඩිවිස්තර ---

Click on the image get zoom

ISUZU වර්ගයේ කැබ් රථය

 • වාහන වර්ගය :-ISUZU වර්ගයේ කැබ් රථය |
 • වාහන අංකය :- 54-3969 |
 • ලියාපදිංචි වර්ෂය :- 1993 |
 • ගාල්කර ඇති ස්ථානය සහ ලිපිනය :- ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයට අසල ගරාජය |
 • ආපසු ගෙවන ඇප තැන්පතුව :- රු.10000.00 |
  --- අයදුම්පත --- --- වැඩිවිස්තර ---

Click on the image get zoom

Mitsubishi ජීප් රථය

 • වාහන වර්ගය :-Mitsubishi ජීප් රථය |
 • වාහන අංකය :- 32-0056 |
 • ලියාපදිංචි වර්ෂය :- 1987 |
 • ගාල්කර ඇති ස්ථානය සහ ලිපිනය :- කඹුරුගමුව හෙද විදුහල අංගනය කඹුරුගමුව හෙද විදුහල, කොටවිල පාර කඹුරුගමුව, වැලිගම |
 • ආපසු ගෙවන ඇප තැන්පතුව :- තැන්පතු අවශ්‍ය නොවේ. |
  --- අයදුම්පත --- --- වැඩිවිස්තර ---

Click on the image get zoom

Mitsubishi වර්ගයේ කැබ්රථය රථය

 • වාහන වර්ගය :-Mitsubishi වර්ගයේ කැබ්රථය රථය |
 • වාහන අංකය :- 53-5651 |
 • ලියාපදිංචි වර්ෂය :- 1992 |
 • ගාල්කර ඇති ස්ථානය සහ ලිපිනය :- බලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභා කාර්යාල අංගනය- බලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභා කාර්යාලය, බලපිටිය |
 • ආපසු ගෙවන ඇප තැන්පතුව :- තැන්පතු අවශ්‍ය නොවේ. |
  --- අයදුම්පත --- --- වැඩිවිස්තර ---

Click on the image get zoom