මුල් පිටුව / පොදු ආකෘති පත්‍ර

පොදු ආකෘති පත්‍ර බාගත කරන්න

 • පහත අධිසන්ධිය භාවිතා කරමින් ආකෘති පත්‍ර බාගත කරන්න

 • 3 පොදු ආකෘති පත්‍රය - අළුත් ආකෘති පත්‍රයක් මුද්‍රණය කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • 5 පොදු ආකෘති පත්‍රය - හදිසි නිවාඩු සඳහා අයදුම්පත 1357, 1381, 1386 F.R.R. යටතේ --- ලබාගන්න
 • 21 පොදු ආකෘති පත්‍රය - නොමිලේ දෙන නිවාඩු දුම්රිය බලපත්‍ර ඉල්ලුම් පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • 29 පොදු ආකෘති පත්‍රය - ආදායමෙන් ආපසු ගෙවීම සදහා ඉල්ලුම් කරන අයදුම්පත --- ලබාගන්න
 • පොදු 35 ආකෘති පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 35 A අතිකාල දීමනා අයදුම්පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 38 D ආකෘති පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 39 ආකෘති පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 42 H අක්ෂරය දරණ ගණනය ( මුදල් රෙගුලාසි 353 බලන්න) --- ලබාගන්න
 • පොදු 47 ප්‍ර යෝජනයට ගත නොහැකි භාණ්ඩ ලේඛන අයදුම්පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 53 A විශ්‍රාම වැටුප් හිමි නිළධාරීන් පිළිබද චර්යා සටහන් --- ලබාගන්න
 • පොදු 55 විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය යටතේ විශ්‍රාම වැටුප/ පාරිතෝෂිකය/ මරණ පාරිතෝෂිකය/ තුවාල දිමනාව/ වන්දි විශ්‍රාම වැටුප් සදහා අයදුම්පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 70 රික්විසිෂන්ස් අයදුම්පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 71 මුදල් තැම්පත් කිරිම් පිළිබද සංක්ෂිප්ත සටහන අයදුම්පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 86 වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් අයදුම්පත්‍රය (Cap.431) --- ලබාගන්න
 • පොදු 86 A වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් අයදුම්පත්‍රය (No. 24 of 1983) --- ලබාගන්න
 • පොදු 87 වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය (දරුවකුගේ ඉපදීම හෝ විවාහය හෝ මරණය.................... අයදුම්පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 90 රහස්‍ය වාර්තාව --- ලබාගන්න
 • පොදු 92 මෝටර් වාහනයක්/ මෝටර් සයිකලයක් / ස්කූටරයක් හෝ පාගන බයිසිකලයක් මිල දී ගැනීම සදහා ණය අයදුම්පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 103 ණය මුදල් අළුත් කිරිම අයදුම්පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • 124 පොදු ආකෘති පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 125 A නිවාඩු අයදුම්පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 126 ශ්‍රි ලංකාවෙන් බැහැර ගත කිරිම නිවාඩු අයදුම්පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 134 ඉඩම් අත්කර / බදුගැනීමට අවසර ඉල්ලීමේ අයදුම්පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 142 වෛද්‍ය පරික්ෂක සංඩල – පෝරම 1 --- ලබාගන්න
 • පොදු 142 A වෛද්‍ය පරික්ෂක සංඩල – පෝරම 2 --- ලබාගන්න
 • පොදු 157 "හිමිකම් නොපාන බවට සහතිකයක් " දෙන ලෙස ඉල්ලුම් කිරිමේ අයදුම්පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 157 A වන ව්‍යාවස්ථාව සහ 161 (ඈ) (III) ව්‍යවස්ථාව --- ලබාගන්න
 • පොදු 158 ඇපකර අයදුම්පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 160 ආකෘති පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 161 ආකෘති පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 169 ආකෘති පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 176 විවාහක අවිවාහක තත්ත්වය සහ පදිංචිය පිළිබද ප්‍රකාශය --- ලබාගන්න
 • පොදු 177 ගමන් වියදම් ඉල්ලීම් ආකෘති පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 178 සේවා ස්ථාන මාරුවකදී ගමන් වියදම් ආකෘති පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 185 පඩිවැඩි කිරිම් සහතික පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 217 දිවයිනෙන් පිට නිවාඩු - වෛද්‍ය පරික්ෂණ සදහා ඉල්ලුම් පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 224 දායකයාගේ විවාහය පිළිබද ප්‍රකාශය --- ලබාගන්න
 • පොදු 225 රාජකාරි මුදල් ඇණවුම් සදහා ඉල්ලීම් පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 230 B ප්‍රසංශා සහ දෝෂ දර්ශන --- ලබාගන්න
 • පොදු 230 C වාර්ෂික රහස්‍ය වාර්තාව ---ලබාගන්න
 • පොදු 232 වාර්ෂික වැටුප් වැඩිවීම් ගෙවීම් සදහා නියෝග --- ලබාගන්න
 • පොදු 233 අංක 66 (2 ) සහ (3) සහ 68 සහ 69 දරණ මුදල් රෙගුලාසි යටතේ ව්‍යාපෘතියන් හෝ වැය විෂයන් උඩ අතිරේක වියදම් දැරිම සදහා බලය ඉල්ලා සිටිමේ අයදුම්පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 250 තාවකාලික වවුචරය --- ලබාගන්න
 • පොදු 251 ආකෘති පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 263 ගිවිස්නාව --- ලබාගන්න
 • පොදු 264 ඇප ඔප්පුව --- ලබාගන්න
 • පොදු 265 අවලංගු නොකල හැකි ඇටෝර්නි බලය --- ලබාගන්න
 • පොදු 272 ආකෘති පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 274 විශ්‍රාමිකයන්, වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්‍රාමිකාවන් හා යැපෙන දරුවන්ට නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර සදහා ඉල්ලුම් පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 278 දිවුරුම හෝ ප්‍රතිඥාව --- ලබාගන්න
 • පොදු 279 බැදීම් පත්‍රය --- ලබාගන්න
 • පොදු 284 මු.රෙ. 104 (4) යටතේ අලාභයන් පිළිබද අවසාන වාර්තාව --- ලබාගන්න
 • පොදු 285 මු.රෙ. 109 (4) යටතේ අලාභයන් පොතෙන් කපා හැරීම සදහා ඉල්ලුම් පත්‍රය --- ලබාගන්න