අමතන්න

මුල් පිටුව / ඇමතුම්

ඔබගේ පණිවිඩය අපවෙත යොමු කරන්න

පහත සදහන් අයදුම්පත්‍රය සම්පුර්ණ කිරිමෙන් හෝ පහත දුරකථන අංක භාවිතයෙන් ද අප අමතන්න

 • අපගේ නිල ලිපිනය

  # ප්‍රධාන ලේකම්, ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය -
  දකුණු පළාත,
  එස්. එච්. දහනායක මාවත
  ගාල්ල, ශ්‍රි ලංකාව.

  දුරකථන අංක:(+94) 0912234052, 0912226118
  ෆැක්ස් අංකය: 091 2246299
  විද්‍යුත් තැපෑල ලිපිනය:chiefsec1@sltnet.lk

 • කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය - දකුණු පළාත

  # කළමනාකරණ

  සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය, වක්වැල්ල, ගාල්ල, ශ්‍රි ලංකාව.

  දුරකථන අංක:(+94) 091 2246713
  විද්‍යුත් තැපෑල ලිපිනය :mdtisp@gmail.com