ගිණුම් අංශය

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ සියලුම ගෙවීම් සහ අත්තිකාරම් කළමනාකරණය සහ 320 හි ශීර්ෂය යටතේ වෙන් කිරීම

අපගේ දැක්ම

අපගේ දැක්ම

අපගේ මෙහෙවර

අපගේ මෙහෙවර

අපගේ අගයයන්

අපගේ අගයයන්

ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම සහ අත්හිටුවීම සඳහා ප්‍රතිපාදන සහ කළමනාකරණ පද්ධති මුදා හැරීම කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරිම. ගබඩා කළමනාකරණ පද්ධතිය භාවිතා කිරිම

අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්


ප්‍රදේශිය ලේකම් කාර්යාල සදහා අත්තිකාරම් වෙන් කිරිම

සාමූහික ප්‍රතිපාදන සහ පළාත් සභා සාමාජිකයාගේ ප්‍රතිපාදන නිදහස් කිරිම

දකුණු පළාත් සභා අමාත්‍යාංශ දෙපාර්තමේන්තු, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සඳහා ප්‍රතිපාදන නිදහස් කිරිම.

වවුචර සදහා ගෙවීම්

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්ය මණ්ඩලයට වැටුප් ගෙවීම.

අංශයේ අනාගත සැලසුම්

මාර්ගගත ගෙවීම් පද්ධතිය නිර්මාණය කිරීම.

පුරවැසි ප්‍රඥාප්තිය


ප්‍රදේශිය ලේකම් කාර්යාල සදහා ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරිම. - දින 1

සාමූහික ප්‍රතිපාදන සහ පළාත් සභා සාමාජිකයාගේ ප්‍රතිපාදන නිදහස් කිරිම - විනාඩි 10 .

දකුණු පළාත් සභා අමාත්‍යාංශ දෙපාර්තමේන්තු , ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සඳහා ප්‍රතිපාදන නිදහස් කිරිම - විනාඩි 10.

වවුචර සදහා ගෙවීම් - දින 1

විගණකාධිපතිගේ වාර්ෂික වාර්තාවට පිළිතුරු සැපයීම. - සති 3

ගිණුම් අංශයේ නිලධාරීන්