තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය

අපගේ දැක්ම

අපගේ දැක්ම

තොරතුරු තාක්ෂණයනේ සවිබල ගැන්වුණු දකුණු පළාතක්

අපගේ මෙහෙවර

අපගේ මෙහෙවර

සංවිධානයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා උපායමාර්ගික මෙවලමක් ලෙස තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ භාවිතා කිරීමට සහාය වීම සහ සක්‍රීය කිරීම.

අපගේ අගයයන්

අපගේ අගයයන්

සාධාරණීකරණය, කාර්යක්ෂමතාව, ඵලදායිතාවය, විනිවිදභාවය, ප්‍රතිචාර දැක්වීම, සන්නිවේදනය, ක්‍රියාකාරීත්වය

අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්


යෙදුම් මෘදුකාංග සහ තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධනය, පරිශීලක පුහුණුව සහ නඩත්තුව.

වෙබ් අඩවි සහ වෙනත් වෙබ් පාදක යෙදුම් මෘදුකාංග සංවර්ධනය කිරීම.

මූල්‍ය කළමනාකරණය සහ ගිණුම්කරණ යෙදුම් මෘදුකාංග සංවර්ධනය කිරීම

මානව සම්පත් කළමනාකරණ යෙදුම් මෘදුකාංග සංවර්ධනය කිරීම

ගබඩා කළමනාකරණ යෙදුම් මෘදුකාංග සංවර්ධනය කිරීම

පොදු දත්ත පද්ධතිය සංවර්ධනය, යාවත්කාලීන කිරිම හා පවත්වාගෙන යාම

පරිශීලක ආධාරක පද්ධති සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම

ආයතනයේ තොරතුරු තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය සහ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය

තොරතුරු තාක්ෂණ උපකරණ, පද්ධති සහ සේවා ලබා ගැනීමේදී ඇගයීම් වාර්තා සකස් කිරිම.

කෙටි පණිවුඩ සේවාව සැපයීම.

ආයතනයේ පරිගණක පද්ධතිවල ප්‍රතිවෛරස් මෘදුකාංග යාවත්කාලීන කිරිම.

ආයතනයේ පරිගණක නඩත්තුව සහ උපදේශන සේවා.

ආයතනයේ මුහුණු පොත යාවත්කාලීන කිරිම සහ පවත්වාගෙන යාම.

තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ නිළධාරීන්