පින්තූර ගැලරිය

මුල් පිටුව / පින්තූර ගැලරිය

අපගේ පින්තූර ගැලරිය

සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘති ගිවිසුම

දකුණු පළාත් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහන

චීන උප ආණ්ඩුකාරතුමාගේ පැමිණීම

දක්ෂිණ කෘෂි නවෝදය - 2023

අයවැයකරණය සාකච්ඡාවක්.

ප්‍රශ්ණ විචාරාත්මක තරඟාවලිය

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ රන් සහ රිදී සම්මාන පිරිනැමීම .

ඉන්දියානු කොන්සල් ජනරාල් හමුව

බක්මහ උළෙල - 2023

බක්මහ උළෙල - 2023

බක්මහ උළෙල - 2023

බක්මහ උළෙල - 2023

බක්මහ උළෙල - 2023