පින්තූර ගැලරිය

මුල් පිටුව / පින්තූර ගැලරිය

අපගේ පින්තූර ගැලරිය

2021 වර්ෂයේ කාර්යලයීය පලමු දිනය

2021 වර්ෂයේ රාජ්‍ය සේවා ප්‍රතිඥාව දෙමින්

COVID-19 ව්‍යසනයෙන් වැලකිමේ දේශනයට සවන් දෙමින්

COVID-19 ව්‍යසනයෙන් වැලකිමේ දේශනය

ප්‍රධාන ලේකම්තුමාගේ දේශනය

ප්‍රධාන ලේකම්තුමා විසින් මාණ්ඩලික නිලධාරීන්වෙත නව වසරේ ත්‍යාග ලබා දෙමින්

2020 කාර්යලයීය පලමු දිනය

උදෑසන වැඩසටහන්

ඵලදායිතා දේශනය

ඵලදායිතා වැඩසටහන්

BOC ATM යන්ත්‍රය විවෘත කිරිමේ උත්සවය

බදාදා උදෑසන විශේෂ වැඩසටහන

ත්‍යාග ප්‍රදානෝතසවය

සුභ සාධක සංගමයේ රැස්වීම CS

පුහුණු වැඩසටහන