පැතිකඩ

මුල් පිටුව / පැතිකඩ

ආර්. සී. ද සොයිසා මැතිතුමා

ශ්‍රි ලංකා පරිපාලන සේවය(විශේෂ පන්තිය), (Bcom(Hons), MA.
ප්‍රධාන ලේකම්, දකුණු පළාත

රාජකාරි ලිපිනය

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය,
එස්. එච්. දහනායක මාවත, ගාල්ල, ශ්‍රි ලංකාව


දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් තුමා කොවිඩ් ගෝලීය වසංගතය පවතින කාලයේ දී දකුණු පළාතේ කටයුතු සිදුවිය යුතු අකාරය පිළිබදව සිය කාර්යාලයේ සිට මාර්ගගතව කටයුතු කරමින්.


ඵලදායිතා සම්මාන - 2019, ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය පළාත් මට්ටමේ දෙවන ස්ථානයට පත්විය. ඵලදායිතා සම්මාන උළෙල - 2019 , අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් එයට අදාල කුසලානය දකුණු පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ලේකම් ආර්. සී. ඩී. සොයිසා මැතිතුමා වෙත පිරිනමන අවස්ථාව. එම අවස්ථාවට දකුණු පළාත් ගරු. ආණ්ඩුකාර හේමකුමාර නානායක්කර මැතිතුමා, ගරු. දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා මැතිතුමා, ගරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය යූ. ජී. ඩී. ආරියතිලක මැතිතුමා, ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය චන්දිමා රාසපුත්‍ර මැතිතුමා සහභාගී විය.

ඩබ්. කේ. කේ. අතුකෝරාල මැතිනිය

2013 - 2015

ආර්. එම්. ඩී. බී. මීගස්මුල්ල මැතිතුමා

2012-2013

එම්. සී. දිසානායක මැතිතුමා

2010-2012

ඩබ්. වීරකෝන් මැතිතුමා (වැඩබලන)

2010

එම්. බී. දිසානායක මැතිතුමා

2009 - 2010

ඒ. සමරසිංහ මැතිතුමා

2006 - 2009

එච්. ඩබ්. විජේරත්න මැතිතුමා

2006

රංජිත් වික්‍රමරත්න මැතිතුමා

2002 - 2006

ඇල්බට් රත්නායක මැතිතුමා

1991 - 2002

ඊබර්ට් කොල්මන් මැතිතුමා

1990 - 1991

පර්සි අබේසිංහ මැතිතුමා

1988-1989