මුල් පිටුව / පැතිකඩ

දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්තුමා

-- ප්‍රධාන ලේකම් --

Profile විස්තර

    ආර්. සී. ද සොයිසා මැතිතුමා
    ශ්‍රි ලංකා පරිපාලන සේවය(විශේෂ පන්තිය)
    Bcom (Hons), MA
    ප්‍රධාන ලේකම් දකුණු පළාත

ඇමතුම් විස්තර
    091-2232343     071- 8210474     091-2246299

    chiefsec1@sltnet.lk     http://www.cs.sp.gov.lk

ඵලදායිතා සම්මාන උළෙල - 2019

Nature

ඵලදායිතා සම්මාන - 2019, ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය පළාත් මට්ටමේ දෙවන ස්ථානයට පත්විය. ඵලදායිතා සම්මාන උළෙල - 2019, අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් එයට අදාල කුසලානය ප්‍රධාන ලේකම් ආර්. සී. ඩී. සොයිසා මැතිතුමා වෙත පිරිනමන අවස්ථාව. එම අවස්ථාවට ගරු. ආණ්ඩුකාර හේමකුමාර නානායක්කර මැතිතුමා, ගරු. ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා මැතිතුමා, ගරු පළාත් අමාත්‍යවරුන් වන යූ. ජී. ඩී. ආරියතිලක මැතිතුමා සහ චන්දිමා රාසපුත්‍ර මැතිතුමා සහභාගී විය.,

ප්‍රශස්ත රාජ්‍ය සේවාවක් සදහා උපදෙස්

Fjords

දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් තුමා කොවිඩ් ගෝලීය ව්‍යයසනය පවතින කාලයේ දී දකුණු පළාතේ රාජ්‍ය සේවාවන් ප්‍රශස්තව පවත්වා ගෙන යා යුතු ආකාරය පිළිබදව තම නිළධාරීන් සිය කාර්යාලයේ සිට මාර්ගගතව දැනුවත් කරමින්.

ඵලදායිතාවය පිළිබද දේශනය

Fjords

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යලයේ ඵලදායිතාවය, ISO තත්ත්ව සංකල්ප තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරිම් සදහා කාර්යාලයේ සමස්ථ නිලධාරීන් සදහා ප්‍රධාන ලේකම්තුමා විසින් පවත්වනු ලබන ඵලදායිතාව සහ ISO පිළිබද දේශනය.

ඩබ්. කේ. කේ. අතුකෝරාල මැතිනිය

#

2013 - 2015

ආර්. එම්. ඩී. බී. මීගස්මුල්ල මැතිතුමා

#

2012 - 2013

එම්. සී. දිසානායක මැතිතුමා

#

2010 - 2012

ඩබ්. වීරකෝන් මැතිතුමා (වැඩබලන)

#

2010

එම්. බී. දිසානායක මැතිතුමා

#

2009 - 2010

ඒ. සමරසිංහ මැතිතුමා

#

2006 - 2009

එච්. ඩබ්. විජේරත්න මැතිතුමා

#

2006

රංජිත් වික්‍රමරත්න මැතිතුමා

#

2002 - 2006

ඇල්බට් රත්නායක මැතිතුමා

#

1991 - 2002

ඊබර්ට් කොල්මන් මැතිතුමා

#

1990 - 1991

පර්සි අබේසිංහ මැතිතුමා

#

1988 - 1989