ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ ඓතිහාසික විකාශය

මුල් පිටුව / ඓතිහාසික විකාශය

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ පසුබිම

දකුණු පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය පිහිටා තිබෙන්නේ දකුණු පළාතේ අගනගරය වන ගාල්ල නගරයේය.

ආකර්ශනීය වෙරළ තීරයන්ගෙන් සමන්විත ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය, සිංහරාජ නිවර්තන වැසි වනාන්තරය ලෝක උරුමයක් වන අතර යටත් විජිතයේ නටබුන් ලෙස ඉතිරිව ඇති ගාලු බලකොටු සහ බටහිර හා නැගෙනහිර රටවල් සම්බන්ධ කරන මුහුදු මාර්ගයේ ගාලු වරාය යනාදිය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇත.

දකුණු පළාත් සභා ආයතනවල පරිපාලන මධ්‍යස්ථානය වන ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය දකුණු පළාත් සභාවේ පළාත් අමාත්‍යාංශ සහ දෙපාර්තමේන්තු විසින් නිසි පරිදි කාර්යයන් ඉටු කිරීම සහතික කරයි. දකුණු පළාත් සභාවට පවරා ඇති බලතල අනුව දෙපාර්තමේන්තු සහ බලධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ දහතුන්වන සංශෝධනය, එම ආයතනවල වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම, මූල්‍ය හා භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම සහ මානව සම්පත් කළමනාකරණය හා පුහුණුව සිදු කිරීම.

දකුණු පළාත් සභාවේ සහ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්යයන් ඉටු කිරීමේ වගකීම් සහ බලතල පරිපාලනය පවතින්නේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයාට ය. ප්‍රධාන ලේකම්වරයා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පත් කරයි 1987 අංක 42 පළාත් සභා පනතේ 31 වන වගන්තිය යටතේ පළාත් මහ ඇමතිගේ කැමැත්ත ඇතිව ප්‍රධාන ලේකම්. ඒ අනුව ප්‍රධාන ලේකම් විසින් පහත සඳහන් අංශයන්හි සෘජු අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරයි.