නීති අංශය

දකුණු පළාතේ නීතිමය ගැටළු සහ ආරවුල් සඳහා උපදෙස් දීම සහ නියෝජනය කිරීම

අපගේ දැක්ම

අපගේ දැක්ම

දකුණු පළාතේ ආදර්ශවත් සේවාවක් සමඟ නීතියේ ආධිපත්‍යය බලාත්මක කිරිම

අපගේ මෙහෙවර

අපගේ මෙහෙවර

පළාත් නීතිමය කරුණු සහ ආරවුල් සඳහා අපගේ සේවාදායකයින්ට පළමු පන්තියේ අගය එකතු කළ නීති ආධාර සහ විසඳුම් ලබා දීම.

අපගේ අගයයන්

අපගේ අගයයන්

සාධාරණීකරණය, කාර්යක්ෂමතාව, ඵලදායිතාවය, විනිවිදභාවය, ප්‍රතිචාර දැක්වීම, සන්නිවේදනය, ක්‍රියාකාරීත්වය

අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්


දකුණු පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු සහ ආයතන සඳහා වන නීතිමය ආරවුල් සඳහා නීතිමය නිරූපණයක් සැපයීම

Provide legitimate exhortation to each issue received by provincial institutions, departments and Authorities.

දක්ෂිණ පළාත් සභාව සඳහා ප්‍රඥප්ති සකස් කිරීම සහ ප්‍රඥප්ති සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් නීත්‍යානුකූල උපදෙස් ලබා දීම.

අංශයේ අනාගත සැලසුම්

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ පළාත් සභා සඳහා වෙන් කර ඇති එක් එක් විෂය සඳහා ප්‍රඥප්ති සකස් කිරිම.

නෛතික ආධාර සහ විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පළාත් නීතිමය කරුණු අඩු කිරීමට උත්සුක වීම

දකුණු පළාත් සභාව සඳහා නීතිමය ගැටළු පිළිබඳ පර්යේෂණ හා පරීක්ෂණ පැවැත්වීම.

නීති අංශයේ නිළධාරීන්