පිරිස් අංශය

සේවක කළමනාකරණය ඇතුළු දක්ෂිණ පළාත් සභාවේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා පිරිස් ශාඛාව වගකිව යුතු ය. බඳවා ගැනීම, ස්ථානගත කිරීම, විදේශ පත්‍ර සහ විනය පරිපාලනය පිරිස් අංශයේ කාර්ය භාර්ය වෙයි

අපගේ දැක්ම

අපගේ දැක්ම

යහපත් රාජ්‍ය පාලන මූලධර්ම සහ උපාය මාර්ගික කළමනාකරණ ක්‍රමවේද භාවිතා කරමින් යහපත් මානව සම්පත් කළමනාකරණය තුළින්, දකුණු පළාත සෞභාග්‍යමත් පළාතක් බවට පත් කිරිම

අපගේ මෙහෙවර

අපගේ මෙහෙවර

ඵලදායිතාවය හා කාර්යක්ෂම මානව සම්පත් කළමනාකරණය තුළින් දකුණු පළාතේ ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධනය වැඩි දියුණු කිරීම.

අපගේ අගයයන්

අපගේ අගයයන්

සාධාරණීකරණය, කාර්යක්ෂමතාව, ඵලදායිතාවය, විනිවිදභාවය, ප්‍රතිචාර දැක්වීම, සන්නිවේදනය, ක්‍රියාකාරීත්වය

බඳවා ගැනීම සහ ස්ථානගත කිරීම


පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ගරු ආණ්ඩුකාරවර, කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී, සංවර්ධන නිලධාරී, කාර්යාල කාර්ය සහායක, රියදුරන්, තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරී, විගණන නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම

සියලුම දීප ව්‍යාප්ත සේවාවල නිලධාරීන් ස්ථානගත කිරීම හා ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම

විශ්‍රාමික නිලධාරීන් නැවත සේවයේ යෙදවීම පිළිබඳ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම.

අන්තර් පළාත් මාරුවීම් සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම

පළාත් කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු පවත්වා ගැනීම


කාර්ය මණ්ඩල සමාලෝචන සඳහා සියලුම දකුණු පළාත් ආයතන සම්බන්ධීකරණය කිරීම

සේවක සංඛ්‍යාව නිර්මාණය කිරීම, පාලනය කිරීම සහ සංශෝධනය කිරීම නිර්දේශ කිරීම

යාවත්කාලීන කරන ලද කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු අදාළ බලධාරීන්ට ඉදිරිපත් කිරීම.

දකුණු පළාත් ආයතනවල බඳවා ගැනීම් සහ උසස් කිරීමේ පටිපාටි පිළිබඳ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම.

විනය පරිපාලනය


විධිමත් විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම, චෝදනා පත්‍ර නිකුත් කිරීම, විමර්ශන නිලධාරීන් පත් කිරීම, රැකවරන නිලධාරීන් පත් කිරීම, දඩුවම් පැනවීම තනතුර අතහැර යෑමේ නිවේදනයන්ට එරෙහි අභියාචනා සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම

තනතුරේ පුරප්පාඩුවලට එරෙහි අභියාචනා සම්බන්ධ කරුණු හැසිරවීම

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාව, මහජන පෙත්සම් කමිටුව, පාර්ලිමේන්තු ජනාධිපති විමසුම් ඒකකය, ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් කොමිසම, ඔම්බුඩ්ස්මන්, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව සිදුකරන විමසීම් සහ පරීක්ෂණ සඳහා අවශ්‍ය සහාය ලබා දීම

පුහුණුව සහ සංවර්ධනය


කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය, දකුණු පළාත විසින් පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්ය මංඩලය යොමු කිරිම

විදේශීය රාජකාරි නිවාඩු සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම

සේවා ව්‍යවස්ථාවේ අවශ්‍යතාවය අනුව පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා සඳහා ප්‍රතිපාදන නිදහස් කිරීමට අනුමැතිය ලබා දීම

විදේශීය ශිෂ්‍යත්ව සහ විදේශ සංචාර වලට අදාල රාජකාරි.

වෙනත් පුහුණු ආයතන, විශ්ව විද්‍යාල ආදිය විසින් පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා නිලධාරීන් යොමු කිරිම

අනාගත සැලැස්ම

පිරිස් අංශයේ නිළධාරීන්