දකුණු පළාත් සභාව නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්ගේ පැතිකඩ

මුල් පිටුව / පැතිකඩ

බිමල් ඉන්ද්‍රජිත් මැතිතුමා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

ගාමිණි වීරවික්‍රම මැතිතුමා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු)

සුනිල් පෝද්දිවල මැතිතුමා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය කලමනාකරණ)

එස්.ජී. විදුර ප්‍රසන්න මැතුතිමා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (සැලසුම් හා මෙහෙයුම්)

ඉංජි. කේ. පී. වික්‍රමගේ (වැබ)

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා)