දකුණු පළාත් සභාව නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්ගේ පැතිකඩ

මුල් පිටුව / පැතිකඩ

දීපිකා කේ. ගුණරත්න මිය

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

ආර්.එච්. කමල් රණසිංහ මහතා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු)

සුනිල් පෝද්දිවල මහතා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය කලමනාකරණ)

එස්.ජී. විදුර ප්‍රසන්න මහතා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (සැලසුම් හා මෙහෙයුම්)

ඉංජි. කේ. පී. වික්‍රමගේ මහතා (වැබ)

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා)