දැක්ම, මෙහෙවර සහ ප්‍රධාන කාර්යයන්

මුල් පිටුව / වැඩිදුර...

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය පිළිබද කෙටියෙන්........

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, දකුණු පළාත් සභාවේ ආයතන පරිපාලනය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය පවරා ඇති බලතල අනුව පළාත් අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු සහ බලධාරීන් විසින් නිසි පරිදි කාර්යයන් ඉටු කිරීම සහතික කරයි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ දහතුන්වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ දකුණු පළාත් සභාව, එම ආයතනවල වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය කරයි, මූල්‍ය හා භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම සහ මානව සම්පත් කළමනාකරණය හා පුහුණුව සිදු කෙරේ.

ප්‍රධාන ලේකම්වරයා පළාතේ ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරියා මෙන්ම ආයතනයේ ප්‍රධානියා වන අතර ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයට පළාත් සභා පරිපාලනය සඳහා අධීක්ෂණ කාර්යයන් ඉටු කිරීමේ වගකීම් සහ බලතල පැවරී ඇත අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ කැමැත්ත ඇතිව ප්‍රධාන ලේකම්වරයා පත් කරයි. එය සිදුකරනු ලබන්නේ 1987 අංක 42 පළාත් සභා පනතේ 31 වන වගන්තිය යටතේය.

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ දැක්ම

යහපත් රාජ්‍ය පාලන මූලධර්ම සහ උපාය මාර්ගික කළමනාකරණ ක්‍රමවේද භාවිතා කරමින් දකුණු පළාත සෞභාග්‍යමත් පළාතක් බවට පත් කිරිම.

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙවර

දකුණු පළාත තුල පවතින මානව,මූල්‍ය හා භෞතික සම්පත් කළමණාකරණ සංකල්පයන් මත කාර්යක්ෂමව සහ සඵලදායීව ‍මෙ‍හෙයවීම තුලින් පළාතතුල ආර්ථික සහ සමාජයීය සංවර්ධනය ඉහල තලයකට ‍ගෙන ඒම සහ ජාතික ආර්ථිකයට ඉහල දායකත්වයක් ලබාදීම.

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • දකුණු පළාතේ සියලුම පරිපාලනමය කටයුතු සිදු කිරීම
 • වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා ආයතනික ක්‍රියා පටිපාටි සැකසීම
 • පළාත් සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය තීරණ ගැනීමට මග පෙන්වීම ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන වැඩසටහන් සහ වැඩ සම්බන්ධීකරණ ක්‍රියා පටිපාටි උපාය මාර්ග සැකසීම
 • විමධ්‍යගත සැලසුම් අයවැය සහ වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය සඳහා මග පෙන්වීම
 • ප්‍රතිසාධනය, එකතු කිරීම, මධ්‍යගත පාලනය සහ රජයේ ආදායම් සහ වෙනත් ගාස්තු අධීක්ෂණය කිරීම මූල්‍ය හා ගිණුම්කරණ පද්ධති හඳුන්වා දීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම පළාත් අරමුදල සඳහා පළාත් සභාවට වගකිව යුතු වීම
 • වැඩි දුර

  අප ලැබූ සම්මාන

  ජාතික ඵලදායිතා සම්මානය 2015 - 2 වන ස්ථානය.

  ඵලදායිතාවය
  ජාතික ඵලදායිතා සම්මානය - 2015

  ISO තත්ත්ව සහතිකය
  ISO 9001 තත්ත්ව සහතිකය

  SLAB
  ISO/IEC17021

  SLSI
  ISO 9001