නවතම පුවත් :- | 75 වන නිදහස් දින සමරු උළෙල | රාජකාරි ලිපිගණු දෙනු කිරිම | අතිකාල සහ අනෙකුත් දිමනා ගෙවීම සම්බන්ධවයි | දකුණු පළාත් සභාවේ පුරප්පාඩුව පවතින අත්‍යාවශ්‍ය රියදුරු තනතුරු සදහා නිලධාරීන් බදවා ගැනීම | ජාතික සම්පත් පැතිකඩ දත්ත පද්ධතිය යාවත්කාලීන කිරිම | අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරුවීම් යාන්ත්‍රණයක් සකස් කිරිම | 2020 ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලියේ අන්තර් අමාත්‍යංශ කාණ්ඩයේ ප්‍රථම ස්ථානය දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයට.... | උපත්, විවාහ, මරණ ලේඛණයන්හි සහතික පිටපත්වල වලංගු කාලය තීරණය කිරිම | වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය - 2022 | දකුණු පළාත් රියදුරු සේවයේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය ප්‍රතිඵල - 2022/10/20 | දකුණු පළාත් කාර්යාල සේවක සේවයේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය ප්‍රතිඵල - 2022/10/18 | දකුණු පළාත් රියදුරු සේවයේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2022 වැඩිදුර පුවත්...

ආයතන ශ්‍රේණිගත කිරිම

දකුණු පළාත් සභා ආයතනවල කාර්ය සාධනය - මෙතනින් පිවිසෙන්න

පොදු ආකෘති පත්‍ර

රාජ්‍ය ආයතන පොදු ආකෘති පත්‍ර සදහා - මෙතනින් පිවිසෙන්න

දපස සංඛ්‍යාන තොරතුරු

සංඛ්‍යාන තොරතුරු ලබාගැනීම සදහා - මෙතනින් පිවිසෙන්න

දපස අනුමත මිල ගණන්

අනුමත මිළ ගණන් සදහා - මෙතනින් පිවිසෙන්න

දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය

පළාතේ විධායකය හා ව්‍යවස්ථාදායකය විසින් ගනු ලබන තීරණ හා තීන්දු සම්බන්ධව සියඑම අමාත්‍යාංශවලට දැන්වීම හා සම්බන්ධීකරණය හා අධීක්ෂණය කිරීමේ කාර්යය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය වෙත පැවරී ඇත. ඊට අමතරව පළාත් සභා මට්ටමින් බාහිරව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, මහා භාණ්ඩාගාරය, මුදල් කොමිෂන් සභාව, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය හා රේඛීය අමාත්‍යාංශ වලින් පළාත් සභා වෙත ලබාදෙනු ලබන උපදෙස් හා කාර්යයන් සම්බන්ධීකරණය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය හරහා සිදුවේ.

  • දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය "ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලිය - 2020" තරගය සඳහා ඉදිරිපත් ව අන්තර් අමාත්‍යාංශ කාණ්ඩය යටතේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමිකර ගෙන ඇත.

  • දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයට ISO 9001: 2008 පරිපාලනය, ආයතන, පුද්ගලික සංවර්ධනය, පුහුණුව, ගිණුම් සහ ගෙවීම්, අයවැය, මූල්‍ය, නෛතික, සැපයුම් සහ සංඛ්‍යාලේඛන සම්බන්ධ සියලු පරිපාලන හා කළමනාකරණ කටයුතු සැපයීම සඳහා අනුකූලතා සහතිකය ප්‍රදානය කර ඇත.

  • වැඩි විස්තර

අපගේ මාර්ගගත සේවාවන්

විදේශ ශිෂ්‍යත්ව පුහුණු

දකුණු පළාත් සභා රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා විදේශ පුහුණු අවශ්‍යතා ගැන විමසන්න

විගණන විමසුම්

දකුණු පළාත් සභාවේ විගණන විමසුම් තොරතුරු පිළිබඳ විමසීම් සඳහා පිවිසෙන්න

වියදම් වාර්තා

දකුණු පළාත් සභාවේ "වියදම් වාර්තාව - 2019" ලබා ගැනීම සදහා පිවිසෙන්න

වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම

දකුණු පළාත් සභාවේ "Advanced & Commercial Account වාර්තාව - 2019 " ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න

තැන්පත් ගිණුම

දකුණු පළාත් සභාවේ "තැන්පතු ගිණුම් වාර්තාව - 2019" ලබා ගන්න පිවිසෙන්න.

ආදායම් වාර්තා

දකුණු පළාත් සභාවේ ආදායම් වාර්තා ලබා ගන්න පිවිසෙන්න.

අයවැය දත්ත පද්ධතිය

දකුණු පළාත් සභාවේ අයවැය දත්ත ගබඩාව පිළිබදව විමසීමට පිවිසෙන්න.

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි පද්ධතිය

මෙම තොරතුරු පද්ධතිය මගින් දකුණු පළාත් සභාවේ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සදහා ලියාපදිංචි විය හැකිය.

අපගේ පුහුණු ආයතන සහ නිවාඩු නිකේතන

දකුණු පළාත් සභාවට එක් පුහුණු ආයතනයක් සහ නිවාඩු නිකේතන දෙකක් ඇත. ඒවා මගින් දකුණු පළාත් සභාවේ රජයේ නිළධාරීන්ට නේවාසික හා අනේවාසික අවශ්‍ය පුහුණු වැඩසටහන් සහ විවිධ සංචාර වලදී අවශ්‍ය නවාතැන් පහසුකම් ලබා දෙයි. නවාතැන් පහසුකම් දකුණු පළාත් සභාවේ නොවන වෙනත් රාජ්‍ය නිළධාරීන් සදහාද ලබාදෙනු ලැබේ. විමසන්න.

කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය (MDTI) යනු දකුණු පළාතේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රමුඛතම පුහුණු ආයතනයයි . වැඩි විස්තර

user

දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම්ගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ බෝගහපැලැස්ස නිවාඩු නිකේතනය කළමනාකරණය කෙරේ. ඉතා නිස්කලංක ප්‍රදේශයක පිහිටා ඇති.. වැඩි විස්තර

user

මයුරපුර නිවාඩු නිකේතනය කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ ය. ඉතා නිස්කලංක ප්‍රදේශයක පිහිටා ඇති.. වැඩි විස්තර

user