නවතම පුවත් :- 2021 වර්ෂය සදහා රාජකාරි කටයුතු ඇරඹීම| සැපයුම්කරුවන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදංචිය දීර්ඝ කිරිම - 2021 | දුරස්ථ ප්‍රදේශවල සිට රාජකාරි සදහා පැමිණෙන නිළධාරීන්ට ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීම 2020-11-23 සිට | Covid ව්‍යාසනය අතරතුර දුරස්ථව රාජකාරි කිරිමේ වැඩපිළිවෙළ

අපගේ දැක්ම

යහපත් රාජ්‍ය පාලන මූලධර්ම සහ උපාය මාර්ගික කළමනාකරණ ක්‍රමවේද භාවිතා කරමින් දකුණු පළාත සෞභාග්‍යමත් පළාතක් බවට පත් කිරිම.

අපගේ මෙහෙවර

දකුණු පළාත තුල පවතින මානව, මූල්‍ය හා භෞතික සම්පත් කළමණාකරණ සංකල්පයන් මත කාර්යක්ෂමව සහ සඵලදායීව ‍මෙ‍හෙයවීම තුලින් පළාත තුල ආර්ථික සහ සමාජයීය සංවර්ධනය ඉහල තලයකට ‍ගෙන ඒම සහ ජාතික ආර්ථිකයට ඉහල දායකත්වයක් ලබා දීම.

අපගේ අගයයන්

සාධාරණත්වය , කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලදායීතාවය, විනිවිදභාවය, සහභාගිත්වය, ප්‍රතිචාරාත්මක බව, සන්නිවේදනය, ක්‍රියාකාරීත්වය

Read More

දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය

පළාතේ විධායකය හා ව්‍යවස්ථාදායකය විසින් ගනු ලබන තීරණ හා තීන්දු සම්බන්ධව සියඑම අමාත්‍යාංශවලට දැන්වීම හා සම්බන්ධීකරණය හා අධීක්ෂණය කිරීමේ කාර්යය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය වෙත පැවරී ඇත. ඊට අමතරව පළාත් සභා මට්ටමින් බාහිරව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, මහා භාණ්ඩාගාරය, මුදල් කොමිෂන් සභාව, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය හා රේඛීය අමාත්‍යාංශ වලින් පළාත් සභා වෙත ලබාදෙනු ලබන උපදෙස් හා කාර්යයන් සම්බන්ධීකරණය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය හරහා සිදුවේ. වැඩි විස්තර

  • දකුණු පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය 2015 වර්ෂය සඳහා අමාත්‍යාංශවල සහ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාල අංශයේ ඵලදායිතා දෙවන ස්ථානය හිමිකර ගෙන ඇත.

  • දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයට ISO 9001: 2008 පරිපාලනය, ආයතන, පුද්ගලික සංවර්ධනය, පුහුණුව, ගිණුම් සහ ගෙවීම්, අයවැය, මූල්‍ය, නෛතික, සැපයුම් සහ සංඛ්‍යාලේඛන සම්බන්ධ සියලු පරිපාලන හා කළමනාකරණ කටයුතු සැපයීම සඳහා අනුකූලතා සහතිකය ප්‍රදානය කර ඇත. දක්ෂිණ පළාත් සභා සංවිධාන

අපගේ ප්‍රධාන සේවාවන්

විදේශ ශිෂ්‍යත්ව පුහුණු

දකුණු පළාත් සභා රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා විදේශ පුහුණු අවශ්‍යතා ගැන විමසන්න

විගණන විමසුම්

දකුණු පළාත් සභාවේ විගණන විමසුම් තොරතුරු පිළිබඳ විමසීම් සඳහා පිවිසෙන්න

වියදම් වාර්තා

දකුණු පළාත් සභාවේ "වියදම් වාර්තාව - 2019" ලබා ගැනීම සදහා පිවිසෙන්න

වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම

දකුණු පළාත් සභාවේ "Advanced & Commercial Account වාර්තාව - 2019 " ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න

තැන්පත් ගිණුම

දකුණු පළාත් සභාවේ "තැන්පතු ගිණුම් වාර්තාව - 2019" ලබා ගන්න පිවිසෙන්න.

ආදායම් වාර්තා

දකුණු පළාත් සභාවේ ආදායම් වාර්තා ලබා ගන්න පිවිසෙන්න.

අයවැය දත්ත පද්ධතිය

දකුණු පළාත් සභාවේ අයවැය දත්ත ගබඩාව පිළිබදව විමසීමට පිවිසෙන්න.

උපාය මාර්ගික සැලැස්ම 2020-2024

උපාය මාර්ගික සැලැස්ම 2020-2024 ලබාගන්න

අපගේ පුහුණු ආයතන සහ නිවාඩු නිකේතන

දකුණු පළාත් සභාවට එක් පුහුණු ආයතනයක් සහ නිවාඩු නිකේතන දෙකක් ඇත. ඒවා මගින් දකුණු පළාත් සභාවේ රජයේ නිළධාරීන්ට නේවාසික හා අනේවාසික අවශ්‍ය පුහුණු වැඩසටහන් සහ විවිධ සංචාර වලදී අවශ්‍ය නවාතැන් පහසුකම් ලබා දෙයි. නවාතැන් පහසුකම් දකුණු පළාත් සභාවේ නොවන වෙනත් රාජ්‍ය නිළධාරීන් සදහාද ලබාදෙනු ලැබේ. විමසන්න.

කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය (MDTI) යනු දකුණු පළාතේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රමුඛතම පුහුණු ආයතනයයි . වැඩි විස්තර

user

දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම්ගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ බෝගහපැලැස්ස නිවාඩු නිකේතනය කළමනාකරණය කෙරේ. ඉතා නිස්කලංක ප්‍රදේශයක පිහිටා ඇති.. වැඩි විස්තර

user

මයුරපුර නිවාඩු නිකේතනය කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ ය. ඉතා නිස්කලංක ප්‍රදේශයක පිහිටා ඇති.. වැඩි විස්තර

user