මුල් පිටුව / අනුමත මිල ගණන්

අනුමත මිල ගණන් - දකුණු පළාත් සභාව

 • නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා) - දකුණු පළාත,
 • 2021 දෙවන භාගය අනුමත (හදිසි) මිල කමිටුව | -- ලබාගන්න -- |
 • 2021 දෙවන භාගය අනුමත (හදිසි) අදාළ ඉදිකිරිමේ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය සදහා ලොරි ගාස්තු | -- ලබාගන්න -- |
 • 2021 දෙවන භාගයේ අනුමත (විශේෂිත) මිළගණන් | -- ලබාගන්න -- |
 • 2021 වර්ෂය සදහා අනුමත MATERIAL මිළ ගණන් | --- ලබාගන්න --- |
 • 2021-පලමු භාගයේ අනුමත මිළ ගණන් | --- ලබාගන්න --- |
 • 2020 වර්ෂය සදහා අනුමත MATERIAL මිළ ගණන් | --- ලබාගන්න --- |
 • 2020- පලමු භාගයේ අනුමත මිළ ගණන් | --- ලබාගන්න --- |

 • වාර්මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව - දකුණු පළාත,
 • 2021 වර්ෂය සදහා අනුමත මිළ ගණන් | --- ලබාගන්න --- |

 • මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - දකුණු පළාත
 • 2021 වර්ෂය සදහා අනුමත මිළ ගණන් | --- ලබාගන්න --- |