මුල් පිටුව / අනුමත මිල ගණන්

අනුමත මිල ගණන් - දකුණු පළාත් සභාව

  • නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා) - දකුණු පළාත,
  • 2021 වර්ෂය සදහා අනුමත MATERIAL මිළ ගණන් | --- ලබාගන්න --- |
  • 2021-පලමු භාගයේ අනුමත මිළ ගණන් | --- ලබාගන්න --- |
  • 2020 වර්ෂය සදහා අනුමත MATERIAL මිළ ගණන් | --- ලබාගන්න --- |
  • 2020- පලමු භාගයේ අනුමත මිළ ගණන් | --- ලබාගන්න --- |

  • වාර්මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව - දකුණු පළාත,
  • 2021 වර්ෂය සදහා අනුමත මිළ ගණන් | --- ලබාගන්න --- |

  • මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - දකුණු පළාත
  • 2021 වර්ෂය සදහා අනුමත මිළ ගණන් | --- ලබාගන්න --- |