මුල් පිටුව / දුරකථන අංක නාමාවලිය

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය දුරකථන නාමාවලිය

 • ආර්. සී. ද සොයිසා මහතා - ප්‍රධාන ලේකම්, දකුණු පළාත

  (+94) 091-2232343

  chiefsec1@sltnet.lk

 • ආර්.එන්.පී. ද සොයිසා - සම්බන්ධීකරන ලේකම්

  (+94) 091-2232343

  071-8616783

 • දීපිකා කේ. ගුණරත්න - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

  (+94) 091-2222604

  071-8613670

deepiguna@gmail.com

 • ආර්.එච්. කමල් රණසිංහ මයා - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු)

  (+94) 091-2231246

  depcspersonnel@cs.sp.gov.lk

  • සුනිල් පෝද්දිවල මහතා - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය කලමනාකරණ)

   (+94) 091-4944004

   (+94) 071-8260325

   poddiwalasunil@gmail.com

  • ජී. වික්‍රමසිංහ මහතා අධ්‍යක්ෂ (අභ්‍යන්තර විගණන)

   (+94) 091-2222418

   (+94) 077-3220240

   gwickrama25@yahoo.com

  • එන්. එම්. ඒ. අමරදේව මහතා අධ්‍යක්ෂ (ගිණුම් හා ගෙවීම්)

   (+94) 091-4946972

   (+94) 071-4401595

  • ධම්මිකා සුභාෂිණි රණසිංහ මිය- අධ්‍යක්ෂ (අයවැය)

   (+94) 091-2246902

   (+94) 071-8115496

  • ටි. වි. ප්‍රියන්ත මහතා - අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)

   (+94) 091-2232691

   (+94) 077-3961658

  • ජයන්ත ජී. ලියනගේ මහතා - සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

   (+94) 091-4946971

   (+94) 071-8212252

   jayanthaliyanage1978@gmail.com

  • ප්‍රසාදිනී බෝමිරියආරචිච් මිය - සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (ආයතන)
  • (+94) 091-2246905

   (+94) 071-7276638

   prasadi2021@gmail.com

  • සදීෂනී එල්. යද්දෙහිගේ මිය - සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස්)

   (+94) 091-2247719

   (+94) 071-8022255

   sadeely86@gmail.com

  • වසන්ත රණවක මහතා- ගණකාධිකාරි

   (+94) 091-4946368

   (+94) 071-3231659

   procurementplan1@gmail.com

  • එච්. එල්. ජී. එච්. කාන්ති මිය - සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

   (+94) 091-2243296

   (+94) 071-1030597

   khasdesilva@yahoo.com

  • ඒ. එම්. මාපලගම මිය - සංඛ්‍යාලේඛනඥ

   (+94) 091-2226350

   (+94) 071-9008379

  • WGBM වීරසිංහ මිය - ප්‍රධාන නීති නිළධාරි (වැඩ ආවරණ)

   (+94) 091-4944008

   • එන්. එච්. චරිතා ගයානි මිය - වැඩසටහන් සම්පාදක

    (+94) 091-4946367

    (+94) 077-3671224

    c2gayani@yahoo.com

   • ඩී. එස්. කේ. කේ. ගුණසේකර මිය - පරිපාලන නිළධාරි

    (+94) 091-4944017

    (+94) 071-3215600

    dskaushi@gmail.com

   • ඉරේකා දිල්රුක්ෂි මිය - පරිපාලන නිළධාරි

    (+94) 091-4946018

    (+94) 070-1968619

    phiireka74@gmail.com