මුල් පිටුව / දුරකථන අංක නාමාවලිය

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය දුරකථන නාමාවලිය

 • නිතිඥ සුමිත් අලහකෝන් මහතා - ප්‍රධාන ලේකම්, දකුණු පළාත

  (+94) 091-2222603

  (+94) 071-682 1879

  chiefsec1@sltnet.lk

  • යූ. එල්. ඩී. සම්පත් අනුරසිරි මහතා - සම්බන්ධිකරණ ලේකම්

   (+94) 091-2222603

   (+94) 071-5133287

   (+94) 071-4464962

   sampathanurasiri@gmail.com

   • කේ. යූ. චන්ද්‍රලාල් මහතා - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

    (+94) 091-2222604

    (+94) 071-8135277

   • දිලේඛා කුඩාච්චි මිය - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු)

    (+94) 091 494 6970

    • එන්. එම්. ඒ. අමරදේව මහතා- නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය කලමනාකරණ)

     (+94) 091-4946972

     (+94) 071-4401595

     • එ්. එච්. ජී. ප්‍රදීප් ඉඳුනිල් මහතා (අභ්‍යන්තර විගණන)

      (+94) 091-2222418

      (+94) 071-1754577

      prdpindunil@gmail.com

      • එම්. කේ. ඒ. කපිල මහතා මහතා අධ්‍යක්ෂ (ගිණුම් හා ගෙවීම්)

       (+94) 091-2232691

       (+94) 071-4166952

       kapila@iuj.ac.jp

       • දිල්හානි ජී. ලියනගේ මිය- අධ්‍යක්ෂ (අයවැය)

        (+94) 091-2246902

        • TD කලංසූරිය මිය - අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)

         (+94) 091-2232691

         • ඒ.පී.ජී.රොෂාන් අමරසිංහ මහතා - සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

          (+94) 091 - 2246297

          (+94) 071 - 8990671

          • ප්‍රසාදිනී බෝමිරියආරචිච් මිය - සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (ආයතන)
          • (+94) 091-2246905

           (+94) 071-7276638

           prasadi2021@gmail.com

           • බී. එම්. මධුෂා ජනේෂි මිය - සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස්)

            (+94) 091-2247719

            • එන්. ජී. මංජුලා දමයන්ති මිය - ගණකාධිකාරි (සැපයුම්)

             (+94) 091-4946368

             • ඒ. එම්. මාපලගම මිය - සංඛ්‍යාලේඛනඥ

              (+94) 091-2226350

              (+94) 071-9008379

             • WGBM වීරසිංහ මිය - ප්‍රධාන නීති නිළධාරි (වැඩ ආවරණ)

              (+94) 091-4944008

             • එන්. එච්. චරිතා ගයානි මිය - වැඩසටහන් සම්පාදක

              (+94) 091-4946367

              (+94) 077-3671224

              c2gayani@yahoo.com

              • එන්. එස්. වීරක්කොඩි මයා - පරිපාලන නිළධාරි

               (+94) 091-4944017

               (+94) 070 - 6834650