මුල් පිටුව / දුරකථන අංක නාමාවලිය

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය දුරකථන නාමාවලිය

 • නිතිඥ සුමිත් අලහකෝන් මහතා - ප්‍රධාන ලේකම්, දකුණු පළාත

  (+94) 091-2232343

  chiefsec1@sltnet.lk

  • කේ. යූ. චන්ද්‍රලාල් මහතා - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

   (+94) 091-2222604

   071-8135277

  • ආර්.එච්. කමල් රණසිංහ මහතා - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු)

   (+94) 091-2231246

   depcspersonnel@cs.sp.gov.lk

   • සුනිල් පෝද්දිවල මහතා - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය කලමනාකරණ)

    (+94) 091-4944004

    (+94) 071-8260325

    poddiwalasunil@gmail.com

   • ජී. වික්‍රමසිංහ මහතා අධ්‍යක්ෂ (අභ්‍යන්තර විගණන)

    (+94) 091-2222418

    (+94) 077-3220240

    gwickrama25@yahoo.com

   • එන්. එම්. ඒ. අමරදේව මහතා අධ්‍යක්ෂ (ගිණුම් හා ගෙවීම්)

    (+94) 091-4946972

    (+94) 071-4401595

   • ධම්මිකා සුභාෂිණි රණසිංහ මිය- අධ්‍යක්ෂ (අයවැය)

    (+94) 091-2246902

    (+94) 071-8115496

   • ටි. වි. ප්‍රියන්ත මහතා - අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)

    (+94) 091-2232691

    (+94) 077-3961658

   • ජයන්ත ජී. ලියනගේ මහතා - සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

    (+94) 091-4946971

    (+94) 071-8212252

    jayanthaliyanage1978@gmail.com

   • ප්‍රසාදිනී බෝමිරියආරචිච් මිය - සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (ආයතන)
   • (+94) 091-2246905

    (+94) 071-7276638

    prasadi2021@gmail.com

   • සදීෂනී එල්. යද්දෙහිගේ මිය - සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස්)

    (+94) 091-2247719

    (+94) 071-8022255

    sadeely86@gmail.com

   • වසන්ත රණවක මහතා- ගණකාධිකාරි

    (+94) 091-4946368

    (+94) 071-3231659

    procurementplan1@gmail.com

   • එච්. එල්. ජී. එච්. කාන්ති මිය - සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

    (+94) 091-2243296

    (+94) 071-1030597

    khasdesilva@yahoo.com

   • ඒ. එම්. මාපලගම මිය - සංඛ්‍යාලේඛනඥ

    (+94) 091-2226350

    (+94) 071-9008379

   • WGBM වීරසිංහ මිය - ප්‍රධාන නීති නිළධාරි (වැඩ ආවරණ)

    (+94) 091-4944008

    • එන්. එච්. චරිතා ගයානි මිය - වැඩසටහන් සම්පාදක

     (+94) 091-4946367

     (+94) 077-3671224

     c2gayani@yahoo.com

    • ඩී. එස්. කේ. කේ. ගුණසේකර මිය - පරිපාලන නිළධාරි

     (+94) 091-4944017

     (+94) 071-3215600

     dskaushi@gmail.com

    • ඉරේකා දිල්රුක්ෂි මිය - පරිපාලන නිළධාරි

     (+94) 091-4946018

     (+94) 070-1968619

     phiireka74@gmail.com