මුල් පිටුව / දුරකථන අංක නාමාවලිය

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය දුරකථන නාමාවලිය

 • ආර්. සී. ද සොයිසා මහතා - ප්‍රධාන ලේකම්, දකුණු පළාත

  (+94) 091-2232343

  chiefsec1@sltnet.lk

 • ආර්.එන්.පී. ද සොයිසා - සම්බන්ධීකරන ලේකම්

  (+94) 091-2232343

  071-8616783

 • බී. ඒ. කේ. ඩබ්. මහේන්ද්‍ර මහතා - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

  (+94) 091-2222604

  depcsadmin@cs.sp.gov.lk

 • ඩබ්. යූ. පී. ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතා - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු)

  (+94) 091-2231246

  depcspersonnel@cs.sp.gov.lk

 • සුනිල් පෝද්දිවල මහතා - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය කලමනාකරණ)

  (+94) 091-4944004

  poddiwalasunil@gmail.com

 • ජී. වික්‍රමසිංහ මහතා අධ්‍යක්ෂ (අභ්‍යන්තර විගණන)

  (+94) 091-2222418

  (+94) 077-3220240

  gwickrama25@yahoo.com

 • එන්. එම්. ඒ. අමරදේව මහතා අධ්‍යක්ෂ (ගිණුම් හා ගෙවීම්)

  (+94) 091-4946972

  (+94) 071-4401595

 • ධම්මිකා සුභාෂිණි රණසිංහ මිය- අධ්‍යක්ෂ (අයවැය)

  (+94) 091-2246902

  (+94) 071-8115496

 • ටි. වි. ප්‍රියන්ත මහතා - අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)

  (+94) 091-2232691

  (+94) 077-3961658

 • ඒ.පී.ජී. රොෂාන් අමරසිංහ මහතා - සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

  (+94) 091-4946971

  (+94) 071-8990671

  roshantharu87@gmail.com

 • ප්‍රසාදිනී බෝමිරියආරචිච් මිය - සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (ආයතන)
 • (+94) 091-2246905

  (+94) 071-7276638

  prasadi2021@gmail.com

 • සදීෂනී එල්. යද්දෙහිගේ මිය - සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස්)

  (+94) 091-2247719

  (+94) 071-8022255

  sadeely86@gmail.com

 • වසන්ත රණවක මහතා- ගණකාධිකාරි

  (+94) 091-4946368

  (+94) 071-3231659

  procurementplan1@gmail.com

 • කේ.එච්.ඒ.එස්. ද සිල්වා මහතා - සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

  (+94) 091-2243296

  (+94) 071-6666304

  khasdesilva@yahoo.com

 • ඒ. එම්. මාපලගම මිය - සංඛ්‍යාලේඛනඥ

  (+94) 091-2226350

  (+94) 071-9008379

 • එම්. එස්. එම්. ඉල්යාස් මහතා - ප්‍රධාන නීති නිළධාරි

  (+94) 091-4944008

  (+94) 071-8209722

  ilyassharif543@gmail.com

 • එන්. එච්. චරිතා ගයානි මිය - වැඩසටහන් සම්පාදක

  (+94) 091-4946367

  (+94) 077-3671224

  c2gayani@yahoo.com

 • ඩී. එස්. කේ. කේ. ගුණසේකර මිය - පරිපාලන නිළධාරි

  (+94) 091-4944017

  (+94) 071-3215600

  dskaushi@gmail.com

 • ඉරේකා දිල්රුක්ෂි මිය - පරිපාලන නිළධාරි

  (+94) 091-4946018

  (+94) 070-1968619

  phiireka74@gmail.com