මුල් පිටුව / දුරකථන අංක නාමාවලිය

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය දුරකථන නාමාවලිය

 • නිතිඥ සුමිත් අලහකෝන් මහතා - ප්‍රධාන ලේකම්, දකුණු පළාත

  (+94) 091-2222603

  (+94) 071-682 1879

  chiefsec1@sltnet.lk

 • යූ. එල්. ඩී. සම්පත් අනුරසිරි මහතා - සම්බන්ධිකරණ ලේකම්

  (+94) 091-2222603

  (+94) 071-5133287

  (+94) 071-4464962

  sampathanurasiri@gmail.com

 • කේ. යූ. චන්ද්‍රලාල් මහතා - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

  (+94) 091-2222604

  (+94) 071-8135277

 • ආර්.එච්. කමල් රණසිංහ මහතා - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු)

  (+94) 091-2231246

  depcspersonnel@cs.sp.gov.lk

 • ජී. වික්‍රමසිංහ මහතා - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය කලමනාකරණ)

  (+94) 091-4944004

  (+94) 077-3220240

  gwickrama25@yahoo.com

 • එ්. එච්. ජී. ප්‍රදීප් ඉඳුනිල් මහතා (අභ්‍යන්තර විගණන)

  (+94) 091-2222418

  (+94) 071-1754577

  prdpindunil@gmail.com

 • එන්. එම්. ඒ. අමරදේව මහතා අධ්‍යක්ෂ (ගිණුම් හා ගෙවීම්)

  (+94) 091-4946972

  (+94) 071-4401595

 • දිල්හානි ජී. ලියනගේ මිය- අධ්‍යක්ෂ (අයවැය)

  (+94) 091-2246902

  • එම්. කේ. ඒ. කපිල මහතා - අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)

   (+94) 091-2232691

   (+94) 071-4166952

   kapila@iuj.ac.jp

  • ඒ.පී.ජී.රොෂාන් අමරසිංහ මහතා - සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

   (+94) 091 - 2246297

   (+94) 071 - 8990671

  • ප්‍රසාදිනී බෝමිරියආරචිච් මිය - සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (ආයතන)
  • (+94) 091-2246905

   (+94) 071-7276638

   prasadi2021@gmail.com

  • බී. එම්. මධුෂා ජනේෂි මිය - සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස්)

   (+94) 091-2247719

   • වසන්ත රණවක මහතා- ගණකාධිකාරි

    (+94) 091-4946368

    (+94) 071-3231659

    procurementplan1@gmail.com

   • එන්. ජී. මංජුලා දමයන්ති මිය - ගණකාධිකාරි (සැපයුම්)

    (+94) 091-4946368

    • ඒ. එම්. මාපලගම මිය - සංඛ්‍යාලේඛනඥ

     (+94) 091-2226350

     (+94) 071-9008379

    • WGBM වීරසිංහ මිය - ප්‍රධාන නීති නිළධාරි (වැඩ ආවරණ)

     (+94) 091-4944008

    • එන්. එච්. චරිතා ගයානි මිය - වැඩසටහන් සම්පාදක

     (+94) 091-4946367

     (+94) 077-3671224

     c2gayani@yahoo.com

    • එන්. එස්. වීරක්කොඩි මයා - පරිපාලන නිළධාරි

     (+94) 091-4944017

     (+94) 070 - 6834650

    -->

    • ඉරේකා දිල්රුක්ෂි මිය - පරිපාලන නිළධාරි

     (+94) 091-4946018

     (+94) 070-1968619

     phiireka74@gmail.com