මුල් පිටුව / දුරකථන අංක නාමාවලිය

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය දුරකථන නාමාවලිය

 • නිතිඥ සුමිත් අලහකෝන් මහතා - ප්‍රධාන ලේකම්, දකුණු පළාත

  (+94) 091-2222603

  (+94) 071-682 1879

  chiefsec1@sltnet.lk

 • යූ. එල්. ඩී. සම්පත් අනුරසිරි මහතා - සම්බන්ධිකරණ ලේකම්

  (+94) 091-2222603

  (+94) 071-5133287

  (+94) 071-4464962

  sampathanurasiri@gmail.com

 • රනිල් වික්‍රම‍සේකර මහතා - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

  (+94) 091-2222604

  (+94) 077-3983821

 • දිලේඛා කුඩාච්චි මිය - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු)

  (+94) 091 494 6970

  (+94) 071-4422624

 • එන්. එම්. ඒ. අමරදේව මහතා- නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය කලමනාකරණ)

  (+94) 091-4946972

  (+94) 071-4401595

 • එ්. එච්. ජී. ප්‍රදීප් ඉඳුනිල් මහතා (අභ්‍යන්තර විගණන)

  (+94) 091-2222418

  (+94) 071-1754577

  prdpindunil@gmail.com

 • එම්. කේ. ඒ. කපිල මහතා අධ්‍යක්ෂ (ගිණුම් හා ගෙවීම්)

  (+94) 091-2232691

  (+94) 071-4166952

  kapila@iuj.ac.jp

 • දිල්හානි ජී. ලියනගේ මිය- අධ්‍යක්ෂ (අයවැය)

  (+94) 091-2246902

 • TD කලංසූරිය මිය - අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)

  (+94) 091-2232691

 • ඒ.පී.ජී.රොෂාන් අමරසිංහ මහතා - සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

  (+94) 091 - 2246297

  (+94) 071 - 8990671

 • ප්‍රසාදිනී බෝමිරියආරචිච් මිය - සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (ආයතන)
 • (+94) 091-2246905

  (+94) 071-7276638

  prasadi2021@gmail.com

 • බී. එම්. මධුෂා ජනේෂි මිය - සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස්)

  (+94) 091-2247719

 • එන්. ජී. මංජුලා දමයන්ති මිය - ගණකාධිකාරි (සැපයුම්)

  (+94) 091-4946368

 • ඒ. එම්. මාපලගම මිය - සංඛ්‍යාලේඛනඥ

  (+94) 091-2226350

  (+94) 071-9008379

 • WGBM වීරසිංහ මිය - ප්‍රධාන නීති නිළධාරි (වැඩ ආවරණ)

  (+94) 091-4944008

 • එන්. එච්. චරිතා ගයානි මිය - වැඩසටහන් සම්පාදක

  (+94) 091-4946367

  (+94) 077-3671224

 • එන්. එස්. වීරක්කොඩි මයා - පරිපාලන නිළධාරි

  (+94) 091-4944017

  (+94) 070 - 6834650

 • ඒච්. වින්ද්‍රා තෙන්නකෝන් මිය - පරිපාලන නිළධාරි

  (+94) 091-4946018

  (+94) 075-3815993

  tennekoonharshani86@gmail.com