මුල් පිටුව / උපදෙස් ලිපි

උපදෙස් ලිපි - 2019 වර්ෂය

 • උපදෙස් ලිපි - මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

 • විධායක ශ්‍රේණියේ නිළධාරීන් සදහා විශේෂ දිමනා | --- ලබාගන්න --- |
 • සති අන්ත සහ රජයේ නිවාඩු දිනවල සේවය සදහා දින වැටුප් ගෙවීම | --- ලබාගන්න --- |
 • රජයේ නිළධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් "බී" ගිණුමේ අයවියයුතු මුදල් | --- ලබාගන්න --- |
 • අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරිම - 2019 | --- ලබාගන්න --- |
 • 2019 අයවැය යෝජනා අනුව විශ්‍රාම වැටුප සංශෝධනය කිරීම - චක්‍රලේඛය බාගත කරගන්න | --- ලබාගන්න --- |
 • පළාත් සභා ආයතන තුල වැටුප් ගෙවීමේ ක්‍රියාවලියේ සිදුවිය හැකි අක්‍රමිකතාවයන් වැලැක්වීම | --- ලබාගන්න --- |
 • භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ අංක IAI/2002/02 සහ කළමණාකරණ විගණන විගණන චක්‍රලේඛ 01/2016 අවලංගු කිරීම | --- ලබාගන්න --- |
 • වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය 2019 | --- ලබාගන්න --- |
 • 2020 වර්ෂය තුලදි වැටුප්, වැටුප් අත්තිකාරම් සහ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම | --- ලබාගන්න --- |
 • ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියේ නියුතු ප්‍රසම්පාදන කමිටු සහ තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටු සාමාජිකයන් විසින් කරනු ලබන ප්‍රකාශ | --- ලබාගන්න --- |
 • දකුණු පළාත් සභාවේ රාජ්‍ය ආයතන සඳහා බාහිර ආයතන වලින් ලබාගන්නා ආරක්ෂක හා සනීපාරක්ෂක සේවා සඳහා ගෙවීම් සිදුකිරීම | --- ලබාගන්න --- |