මුල් පිටුව / උපදෙස් ලිපි

උපදෙස් ලිපි - 2018 වර්ෂය

 • උපදෙස් ලිපි - මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

 • විශ්‍රාමික රජයේ නිලධරයන් නැවත සේවයේ යෙදවීම | --- ලබාගන්න --- |
 • රජයේ ප්‍රසම්පාදන පටිපාටිය තුල ටෙන්ඩර් කටයුතු නිමකිරීමේදී ඇතිවන ප්‍රමාද | --- ලබාගන්න --- |
 • අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම - 2018 රාජ්‍ය ආයතන විසින් සේවා සම්පාදනය සඳහා අය කරනු ලබන ගාස්තු | --- ලබාගන්න --- |
 • සභාපතිවරු , විධායක සහ විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂකවරු සහ නිරීක්ෂකවරු සඳහා දීමනා ගෙවීම | --- ලබාගන්න --- |
 • ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය මූල්‍ය ගණකාධිකාරී ආයතනයට ගෙවිය යුතු වාර්ෂික සාමාජික දායකත්ව ගාස්තු ප්‍රතිපූරණය කිරීම | --- ලබාගන්න --- |
 • ඉංජිනේරු උපාධිදාරීන් ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයට බඳවාගෙන රාජ්‍ය අංශයේ සංවර්ධන කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන් හා වරලත් ඉංජිනේරු දීමනාව ලබාදීම | --- ලබාගන්න --- |
 • පළාත් සභා මුදල් රීති සංග්‍රහය අනුගමනය නොකිරීම | --- ලබාගන්න --- |
 • ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ ගිණුම් පිලිබඳ කාරක සභාවේ අධීක්ෂණයට යටත් වන ආයතනයන්හි මුල්‍ය හා කාර්යසාධනය පිලිබඳ ඇගයීම සඳහා සකස් කර ඇති පරිගණක තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය වෙත තොරතුරු කැඳවීම-2017 මුදල් වර්ෂය | --- ලබාගන්න --- |
 • 2018.04.01 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සේවා ගාස්තු සහ කොන්ත්‍රාත් ගෙවීම් වලින් රඳවා ගැනීමේ බදු අඩු කිරීම | --- ලබාගන්න --- |
 • 2019 වර්ෂය තුළදී වැටුප්, වැටුප් අත්තිකාරම් සහ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම | --- ලබාගන්න --- |
 • රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් සංශෝධනය 2016 | --- ලබාගන්න --- |
 • විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරීන් නැවත සේවයේ යෙදවීම හා විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිශෝධනය කිරීම | --- ලබාගන්න --- |
 • ක්ෂේත්‍ර නිලධර ගණයට අයත් රාජ්‍ය සේවයේ සහ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරු | --- ලබාගන්න --- |