මුල් පිටුව / උපදෙස් ලිපි

උපදෙස් ලිපි - 2017 වර්ෂය

 • උපදෙස් ලිපි - මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

 • රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම් වල නිලධාරීන් සඳහා සන්නිවේදන පහසුකම් සඳහා වෙන් කිරීම | --- ලබාගන්න --- |
 • සති අන්ත හා රජයේ නිවාඩු දිනවල සේවය කිරීම වෙනුවෙන් දින වැටුප් ගෙවීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම | --- ලබාගන්න --- |
 • රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ සම්පුර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම් වල නිලධාරීන් සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම් | --- ලබාගන්න --- |
 • විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් | --- ලබාගන්න --- |
 • අධිවේගී මාර්ග වල ගමන් කිරීම වෙනුවෙන් ගෙවූ ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තු ප්‍රතිපපූරණය කිරීම. | --- ලබාගන්න --- |
 • දකුණු පළාත් සභා මුදල් රීති සංග්‍රහය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ වෙබ් පිටුවට නිකුත් කිරිම. | --- ලබාගන්න --- |
 • භාෂා පරිවර්තනය ,භාෂණ පරිවර්තනය සහ යතුරු ලියනය කිරීම වෙනුවෙන් වූ ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම. | --- ලබාගන්න --- |
 • 1973 අංක 48 දරන ජාතික ලේඛනාරක්ෂක පනත යටතේ රාජ්‍ය ලේඛන උපලේඛනගත කිරීම සඳහා සංරක්ෂණය කිරීම | --- ලබාගන්න --- |
 • ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජය - ප්‍රසම්පාදන අත්පොත සඳහා වූ අතිරේකය 31 | --- ලබාගන්න --- |
 • ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජය -ප්‍රසම්පාදන අත්පොත සඳහා වූ අතිරේකය 32 | --- ලබාගන්න --- |
 • ප්‍රායෝගික පුහුණුව සඳහා අභ්‍යාසලාභීන් රාජ්‍ය ආයතනවලට අනුයුක්ත කිරිම. | --- ලබාගන්න --- |
 • ප්‍රායෝගික පුහුණුව සඳහා අභ්‍යාසලාභීන් රාජ්‍ය ආයතනවලට අනුයුක්ත කිරීම. | --- ලබාගන්න --- |
 • වත්කම් හා පිරිවැය කළමනාකරණය සඳහා රජයේ සියලු මුල්‍ය නොවන වත්කම් ලේඛනගත කිරිම. | --- ලබාගන්න --- |
 • 2017 මැයි මස ඇතිවූ ජල ගැලීම්,ගංවතුර හා නායයාම් තත්වය මත විපතට පත් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට විශේෂ ණය අත්තිකාරම් මුදලක් ලබාදීම. | --- ලබාගන්න --- |
 • අක්‍රිය කරන ලද වැට් ලියාපදිංචි තැනැත්තන් සහ තාවකාලික ලියාපදිංචි තැනැත්තන් විසින් අය කරනු ලබන වැට් බදු සම්බන්ධව දැනුවත් කිරිම. | --- ලබාගන්න --- |
 • විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම | --- ලබාගන්න --- |
 • 2018 වර්ෂය තුළ දී වැටුප්, වැටුප් අත්තිකාරම් සහ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම | --- ලබාගන්න --- |
 • වැන්දඹු /වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය සඳහා පැරණි අංක 82/83 හා M/F කාණ්ඩ යටතේ ලියාපදිංචි පැරණි සාමාජිකයින් මාර්ගගත ක්‍රමය(online) ඔස්සේ නැවත ලියාපදිංචි කිරීම. | --- ලබාගන්න --- |