මුල් පිටුව / උපදෙස් ලිපි

උපදෙස් ලිපි - 2016 වර්ෂය

  • උපදෙස් ලිපි - මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

  • උකස් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම | --- ලබාගන්න --- |
  • ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය -ප්‍රසම්පාදන අත්පොත සඳහා වූ අතිරේකය 29 | --- ලබාගන්න --- |
  • නිල වාහන සැපයීම වෙනුවට මාසික ප්‍රවාහන දීමනාව ගෙවීම. | --- ලබාගන්න --- |
  • විදේශ ගමන් සඳහා යානා පත්‍ර මිලදී ගැනීම. | --- ලබාගන්න --- |
  • දේශීය අරමුදල් යටතේ ප්‍රාදේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සඳහා රු.මිලියන 50 දක්වා වැඩ සඳහා ප්‍රම්පාදනය. | --- ලබාගන්න --- |
  • ආපසු නොගෙවනු ලබන ටෙන්ඩර් තැන්පතු සංශෝධනය | --- ලබාගන්න --- |
  • රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම් වල නිලධාරීන් සඳහා සන්නිවේදන පහසුකම් සඳහා වෙන් කිරීම. | --- ලබාගන්න --- |