මුල් පිටුව / උපදෙස් ලිපි

උපදෙස් ලිපි - 2015 වර්ෂය

 • උපදෙස් ලිපි - මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

 • දකුණු පළාත් අරමුදල් හා ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම පැවැත්වීම | --- ලබාගන්න --- |
 • විගණන විමසුම් වලට පිළිතුරු සැපයීම හා ප්‍රමාදය අවම කරගැනීම. | --- ලබාගන්න --- |
 • විශ්‍රාම පාරිතෝෂික ගෙවීම. | --- ලබාගන්න --- |
 • විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම. | --- ලබාගන්න --- |
 • අක්‍රිය කරන ලද වැට් ලියාපදිංචි තැනැත්තන් සහ තාවකාලික ලියාපදිංචි තැනැත්තන් විසින් අයකරනු ලබන වැට් බදු සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීම. | --- ලබාගන්න --- |
 • රාජ්‍ය ආයතන සඳහා සාමාන්‍ය රක්ෂණ ආවරණයක් සැලසීම. | --- ලබාගන්න --- |
 • රාජ්‍ය ආයතන සඳහා සාමාන්‍ය රක්ෂණ ආවරණයක් සැලසීම | --- ලබාගන්න --- |
 • රාජකාරී විදේශ ගමන් සඳහා විනිමය මුදාහැරිම හා ඒආශ්‍රිත වියදම් | --- ලබාගන්න --- |
 • ලෝහෝර් ආර්යා ණය මුදලේ වාරික අය කිරීම | --- ලබාගන්න --- |
 • සති අන්ත හා රජයේ නිවාඩු දිනවල සේවය කිරීම වෙනුවෙන් දින වැටුප් ගෙවීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම | --- ලබාගන්න --- |
 • උපදේශක සභා පිහිටුවීම සහ ආයතන සම්බන්ධිකරණ හා පසුවිපරම් කමිටු පිහිටුවීම. | --- ලබාගන්න --- |
 • වැටුප් පිළිබඳ ගැටලු ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත ඉදිරිපත් කිරීමේදී අනුගමනය කල යුතු උපදෙස් | --- ලබාගන්න --- |
 • රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය-දින දර්ශන සහ දිනපොත් මුද්‍රණය | --- ලබාගන්න --- |