පුවත් ‍| සිදුවීම්

පුවත් ‍| සිදුවීම් - තව කියවන්න

 • පහතින් පුවත් සහ සිදුවීම් තව කියවන්න


 • මෝටර් රථ අළුත් වැඩියා කිරිමේ දි කාර්මික නිළධාරි වාර්තා සදහා ලබා දෙන ගාස්තු සංශෝධනය කිරිම | -- තව කියවන්න --

 • 2022 වසර රාජකාරි කටයුතු ඇරඹීම සහ රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම | -- තව කියවන්න --

 • දකුණු පළාත් ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවයේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග ප්‍රතිඵල - 2020 | -- තව කියවන්න --

 • දකුණු පළාත් ඒකාබද්ධ කාර්යාල සේවක සේවයේ 1 ශ්‍රේණියේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග ප්‍රතිඵල - 2020 | -- තව කියවන්න --

 • දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය සංවර්ධන සහකාර (සැලසුම්)තනතුර සඳහා වන උසස් කිරීමේ පරිපාටිය අන්තර්ග්‍රණය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය | -- තව කියවන්න --

 • "ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය - 2020" | -- තව කියවන්න --

 • රියදුරු පාසලක් ආරම්භ කිරිමේ දි ලබාගත යුතු දෙපාර්තමේන්තු අනුමැතිය | -- තව කියවන්න --

 • වැන්දඹු/ වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයන්...... | -- තව කියවන්න --

 • රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම | -- තව කියවන්න --

 • දකුණු පළාත් අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු හා අනෙකුත් ආයතනවල සේවාවන් යථා පරිදි සිදුවන බව තහවුරු කරගැනීම | -- තව කියවන්න --

 • ස්ථාන මාරු පරිපාටිය සකස් කිරිම | -- තව කියවන්න --

 • Covid එන්නත් ආකෘති පත්‍රිකාව | -- තව කියවන්න --

 • දකුණු පළාත් අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු හා අනෙකුත් ආයතනවල සේවාවන් යථා පරිදි සිදුවන බව තහවුරු කරගැනීම | -- තව කියවන්න --

 • දකුණු පළාත් සභාවේ නිළධාරීන් සදහා Covid එන්නත්කරණ සිදුකිරිම - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය | -- තව කියවන්න --

 • රාජ්‍ය නිළධාරීන් ඇතුළු ප්‍රමුඛ සේවා සපයනු ලබන නිළධාරීන් සදහා COVID එන්නත්කරණ වැඩසටහන (ගාල්ල) | -- තව කියවන්න --

 • වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ක්‍රියාත්මක කිරිම - 2021/03/01 | -- තව කියවන්න --

 • Covid-19 තත්ත්වය මත රාජකාරි කටයුතු සදහා සෞඛ්‍ය අංශ වෙත වාහන ලබාදීම | -- තව කියවන්න --

 • දප සංවර්ධන නිළධාරී සේවා ව්‍යවස්ථාවට අන්තර්ග්‍රහනය නොවූ නිළධාරීන්ගේ කාර්ය මණ්ඩල වාර්තා තුලනය කිරිම සම්බන්ධවයි | -- තව කියවන්න --

 • Covid-19 තත්ත්වයට අදාල එන්නත්කරණ වැඩසටහන | -- තව කියවන්න --

 • Covid-19 තත්ත්වය මත රාජකාරි කටයුතු සදහා සෞඛ්‍ය අංශ වෙත වාහන ලබාදීම | -- තව කියවන්න --

 • Covid-19 තත්ත්වයට අදාළ එන්නත්කරණ වැඩසටහන | -- තව කියවන්න --

 • හදිසි තත්ත්වයන් තුල පොදු මහජන හා සේවක ගැටළු විසදීම. | -- තව කියවන්න --

 • වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2021 | -- තව කියවන්න --

 • අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරි නිලධාරීන්ට පත්වීම් ලබාදීමේ දී ස්ථාන මාරු අපේක්ෂිත සංවර්ධන නිලධාරීන් වෙත ස්ථාන මාරු ලබාදීම | -- තව කියවන්න --

 • අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරී සම්මුඛ පරික්ෂණ - 2021.04.08 | -- තව කියවන්න --

 • කොවිඩ් වෛරස් වසංගත තත්වය හමුවේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය විධිමත්ව පවත්වා ගෙන යාම සදහා දුරස්ථ නිළධාරීන්ට ප්‍රවාහන පහසුකම් සැලසීම | -- තව කියවන්න --

 • මධ්‍යම රජයේ යටතේ පුහුණුව නිමකල දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයට ඉදිරියේ දී බදවා ගැනීමට අපේක්ෂිත සංවර්ධන නිළධාරි ලේඛණය | -- ගාල්ල -- -- මාතර -- -- හම්බන්තොට --

 • ප්‍රශංසා සහතික නිකුත් කිරිම | -- තව කියවන්න --

 • වාර්ෂික ස්ථානමාරු - 2021
 • සංවර්ධන නිළධාරී සේවාව | -- තව කියවන්න --
 • කලමනාකරණ සේවා නිළධාරි / තොරතුරු සන්නිවේදන හා තාක්ෂණ සහකාර සේවය / රියදුරු සේවය | -- තව කියවන්න --
 • කාර්යාල සේවක සේවය | -- තව කියවන්න --
 • සැපයුම්කරුවන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදංචිය දීර්ඝ කිරිම - 2021 | -- තව කියවන්න --
 • වාර්ෂික ස්ථානමාරු - 2021 අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ | -- තව කියවන්න --
 • ලියාපදිංචිය අවලංගු කල අබලි වාහන විකිණීම සඳහා මුද්‍රා තැබූ මිල ගණන් කැදවීම | -- තව කියවන්න --
 • වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - සංවර්ධන නිළධාරි සේවය | -- තව කියවන්න --
 • වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - කළමනාකරණ සේවා නිළධාරි / තොරතුරු තාක්ෂණ / රියදුරු | -- තව කියවන්න --
 • වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - කා.කා.ස. | -- තව කියවන්න --
 • නිරෝධායනය වන නිළධාරීන් සදහා විශේෂ නිවාඩු | -- තව කියවන්න --
 • Covid-19 වසංගතය හමුවේ කාර්යාල කටයුතු විධිමත්ව පවත්වාගෙන යාම (දුරකථන අංක හා E-mail ලිපින දැනුම් දීම) | -- තව කියවන්න --
 • ප්‍රශංසා සහතික නිකුත් කිරිම | -- තව කියවන්න --
 • සාමාන්‍ය ස්ථානමාරු අයදුම්පත | -- තව කියවන්න --
 • වාර්ෂික ස්ථානමාරු අභියාචනා අයදුම්පත | -- තව කියවන්න --
 • 2021 වර්ෂය සදහා රාජකාරි කටයුතු ඇරඹීම | -- තව කියවන්න --
 • සැපයුම්කරුවන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදංචිය දීර්ඝ කිරිම - 2021 | -- තව කියවන්න --
 • දුරස්ථ ප්‍රදේශවල සිට රාජකාරි සදහා පැමිණෙන නිළධාරීන්ට ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීම 2020-11-23 සිට | -- තව කියවන්න --
 • Covid ව්‍යාසනය අතරතුර දුරස්ථව රාජකාරි කිරිමේ වැඩපිළිවෙළ | -- තව කියවන්න --