පුවත් ‍| සිදුවීම්

පුවත් ‍| සිදුවීම් - තව කියවන්න

 • පහතින් පුවත් සහ සිදුවීම් තව කියවන්න

 • වාර්ෂික ස්ථානමාරු - 2021 අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ | -- තව කියවන්න --
 • ලියාපදිංචිය අවලංගු කල අබලි වාහන විකිණීම සඳහා මුද්‍රා තැබූ මිල ගණන් කැදවීම | -- තව කියවන්න --
 • වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - සංවර්ධන නිළධාරි සේවය | -- තව කියවන්න --
 • වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - කළමනාකරණ සේවා නිළධාරි / තොරතුරු තාක්ෂණ / රියදුරු | -- තව කියවන්න --
 • වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - කා.කා.ස. | -- තව කියවන්න --
 • නිරෝධායනය වන නිළධාරීන් සදහා විශේෂ නිවාඩු | -- තව කියවන්න --
 • Covid-19 වසංගතය හමුවේ කාර්යාල කටයුතු විධිමත්ව පවත්වාගෙන යාම (දුරකථන අංක හා E-mail ලිපින දැනුම් දීම) | -- තව කියවන්න --
 • ප්‍රශංසා සහතික නිකුත් කිරිම | -- තව කියවන්න --
 • සාමාන්‍ය ස්ථානමාරු අයදුම්පත | -- තව කියවන්න --
 • වාර්ෂික ස්ථානමාරු අභියාචනා අයදුම්පත | -- තව කියවන්න --
 • 2021 වර්ෂය සදහා රාජකාරි කටයුතු ඇරඹීම | -- තව කියවන්න --
 • සැපයුම්කරුවන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදංචිය දීර්ඝ කිරිම - 2021 | -- තව කියවන්න --
 • දුරස්ථ ප්‍රදේශවල සිට රාජකාරි සදහා පැමිණෙන නිළධාරීන්ට ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීම 2020-11-23 සිට | -- තව කියවන්න --
 • Covid ව්‍යාසනය අතරතුර දුරස්ථව රාජකාරි කිරිමේ වැඩපිළිවෙළ | -- තව කියවන්න --