මුල් පිටුව / චක්‍රලේඛ

චක්‍රලේඛ බාගතකර ගන්න

  • නිරෝධායනය වන නිළධාරීන් සදහා විශේෂ නිවාඩු | -- තව කියවන්න --
  • Covid-19 වසංගතය හමුවේ කාර්යාල කටයුතු විධිමත්ව පවත්වාගෙන යාම (දුරකථන අංක හා E-mail ලිපින දැනුම් දීම) | -- තව කියවන්න --
  • ප්‍රශංසා සහතික නිකුත් කිරිම | -- තව කියවන්න --
  • 2021 වර්ෂය සදහා රාජකාරි කටයුතු ඇරඹීම | -- තව කියවන්න --
  • දුරස්ථ ප්‍රදේශවල සිට රාජකාරි සදහා පැමිණෙන නිළධාරීන්ට ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීම 2020-11-23 සිට | -- තව කියවන්න --
  • Covid ව්‍යාසනය අතරතුර දුරස්ථව රාජකාරි කිරිමේ වැඩපිළිවෙළ | -- තව කියවන්න --