මුල් පිටුව / චක්‍රලේඛ

චක්‍රලේඛ බාගත කරගන්න

  • ප්‍රධාන ලේකම් චක්‍රලේඛ අයවැය

    අයවැය චක්‍රලේඛ අංක : 02/2021 | -- තව කියවන්න --

  • 2021 වියදම් දැරීම සදහා බලය දීම හා රාජ්‍ය වියදම් කලමනාකරණය

    අයවැය චක්‍රලේඛ අංක : 01/2021 | -- තව කියවන්න --

  • දකුණු පළාත් සභාව තුල වියදම් කලමනාකරණය කිරිම | -- තව කියවන්න --