මුල් පිටුව / චක්‍රලේඛ

චක්‍රලේඛ - 2019 වර්ෂය

 • ප්‍රසම්පාදන කමිටු සීමාවන් සංශෝධනය කිරීම | --- ලබාගන්න --- |
 • දකුණු පළාත් සභාවේ ප්‍රසම්පාදන හා කොන්ත්‍රාත් කටයුතු සිදු කිරීම | --- ලබාගන්න --- |
 • මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ ඉන්ධන දීමනාව සංශෝධනය කිරීම හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛය පරිදි සංග්‍රහ දීමනා ලබා දීම | --- ලබාගන්න --- |
 • මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ ඉන්ධන දීමනාව සංශෝධනය කිරීම හා සංග්‍රහ දීමනා ලබා දීම | --- ලබාගන්න --- |
 • ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ගේ පරිවර්තිත ගමන් වියදම් දීමනා | --- ලබාගන්න --- |
 • සති අන්ත හා රජයේ නිවාඩු දිනවල සේවය කිරීම වෙනුවෙන් දින වැටුප් ගෙවීම සඳහා අනුමත කිරීමේ බලය අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ට පැවරීම. | --- ලබාගන්න --- |
 • ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේ සීමාවන්, අනුමත කිරීමේ සීමාවන් හා ගිවිසුම්වලට එළඹීමේ සීමාවන් සංශෝධනය කිරීම. | --- ලබාගන්න --- |
 • රාජ්‍ය සංස්ථා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම්වල ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ නිලධාරීන් සඳහා වෘත්තීය දීමනාවක් ලබා දීම | --- ලබාගන්න --- |
 • නිල වාහන සඳහා ඉන්ධන සැපයීම සහ එම වාහන රියදුරන් සඳහා අතිකාල හා සංයුක්ත දීමනා ගෙවීම | --- ලබාගන්න --- |
 • වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය 2019 | --- ලබාගන්න --- |
 • රජයට අවශ්‍ය හදීසි සේවා ඉටුකිරීම වෙනුවෙන් ගාස්තු ගෙවීම | --- ලබාගන්න --- |
 • රාජ්‍ය ආයතන සඳහා සාමාන්‍ය රක්ෂණ ආවරණ ලබාදීම | --- ලබාගන්න --- |
 • ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේ සීමාවන්, අනුමත කිරීමේ සීමාවන් හා ගිවිසුම් වලට එළඹීමේ සීමාවන් සංශෝධනය කිරීම | --- ලබාගන්න --- |