මුල් පිටුව / චක්‍රලේඛ

චක්‍රලේඛ - 2018 වර්ෂය

  • භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ටයර් අපහරණය කිරීම | --- ලබාගන්න --- |
  • ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශයේ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතීන් (ශ්‍රී.ල.රා.අ.ගි.ප්‍ර)) I,II හා III වෙළුම | --- ලබාගන්න --- |
  • රාජ්‍ය අංශයේ ආයතනවලට කාර්යමණ්ඩල බඳවා ගැනීම් හා වැටුප් හා දීමනා ගෙවීම් | --- ලබාගන්න --- |
  • ආයතන සංග්‍රහයේ XIV වැනි පරිච්ඡේදයේ 4 වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම - සංයුක්ත දීමනාව | --- ලබාගන්න --- |
  • වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය 2018 | --- ලබාගන්න --- |
  • ප්‍රසම්පාදන කමිටු සීමාවන් සංශෝධනය කිරීම | --- ලබාගන්න --- |