මුල් පිටුව / චක්‍රලේඛ

චක්‍රලේඛ - 2020 වර්ෂය

  • ඇස්තමේන්තු සකස් කිරිමේ සීමාවන් අනුමත කිරිමේ සීමාවන් හා ගිවිසුම්වලට එලඹිමේ සීමාවන් සංශෝධනය කිරිම | --- ලබාගන්න --- |
  • ඇස්තමේන්තු සකස් කිරිමේ සිමාවන්, අනුමත කිරිමේ සීමාවන් හා ගිවිසුම්වලට එළඹිමේ සීමාවන් සංශෝධනය කිරිම 11/2019(ii) | --- ලබාගන්න --- |
  • භාණ්ඩ සමීක්ෂණය - 2020 | --- ලබාගන්න ---|
  • 2020-06-10 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 07/2020(111) | --- ලබාගන්න ---|