මුල් පිටුව / චක්‍රලේඛ

චක්‍රලේඛ - 2017 වර්ෂය

  • ගංවතුර හා නායයාම් ආපදාවන් හානියට පත් කාර්යාලවල ලිපි ලේඛණ, භාණ්ඩාගාර උපකරණ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම. | --- ලබාගන්න --- |
  • වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය-2017 | --- ලබාගන්න --- |
  • අතුරු අග්‍රිම සීමා සංශෝධනය කිරීම. | --- ලබාගන්න --- |