මුල් පිටුව / චක්‍රලේඛ

චක්‍රලේඛ - 2016 වර්ෂය

 • වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය. | --- ලබාගන්න --- |
 • වත්කම් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම යටතේ වත්කම් කළමනාකරණ ඒකකය පිහිටුවීම | --- ලබාගන්න --- |
 • වත්කම් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම යටතේ වත්කම් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන / වත්කම් මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම. | --- ලබාගන්න --- |
 • වත්කම් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය යටතේ වත්කම් තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය දියත් කිරීම. | --- ලබාගන්න --- |
 • ප්‍රසම්පාදන සීමාවන් සංශෝධනය කිරීම. | --- ලබාගන්න --- |
 • ප්‍රසම්පාදන කමිටු සීමාවන් සංශෝධනය කිරිර්ම.අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ අංක 750 | --- ලබාගන්න --- |
 • වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය -2016 | --- ලබාගන්න --- |
 • රාජ්‍ය සංස්ථා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම්වල ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ නිලධාරීන් සඳහා වෘත්තීය දීමනාවක් ලබා දීම | --- ලබාගන්න --- |
 • නිල වාහන සඳහා ඉන්ධන සැපයීම සහ එම වාහන රියදුරන් සඳහා අතිකාල හා සංයුක්ත දීමනා ගෙවීම | --- ලබාගන්න --- |
 • වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය 2019 | --- ලබාගන්න --- |
 • රජයට අවශ්‍ය හදීසි සේවා ඉටුකිරීම වෙනුවෙන් ගාස්තු ගෙවීම | --- ලබාගන්න --- |
 • රාජ්‍ය ආයතන සඳහා සාමාන්‍ය රක්ෂණ ආවරණ ලබාදීම | --- ලබාගන්න --- |
 • ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේ සීමාවන්, අනුමත කිරීමේ සීමාවන් හා ගිවිසුම් වලට එළඹීමේ සීමාවන් සංශෝධනය කිරීම | --- ලබාගන්න --- |