මුල් පිටුව / චක්‍රලේඛ

චක්‍රලේඛ - 2015 වර්ෂය

 • සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා ගමන් වියදම් ගෙවීම. | --- ලබාගන්න --- |
 • සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා ගමන් වියදම් ගෙවීම. | --- ලබාගන්න --- |
 • පළාත් සභා ආයතන විගණනයට විගණකාධිපතිවරයාට ඇති බලතල | --- ලබාගන්න --- |
 • මූලධන වියදම් දැරීම විධිමත් කිරීම. | --- ලබාගන්න --- |
 • රාජ්‍ය ආයතන සතු වාහන අනතුරකට ලක් වූ පසු අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග. | --- ලබාගන්න --- |
 • ප්‍රසම්පාදන කමිටු සීමාවන් සංශෝධනය කිරීම. | --- ලබාගන්න --- |
 • වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය - 2015 | --- ලබාගන්න --- |
 • රාජ්‍ය සංස්ථා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම්වල ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ නිලධාරීන් සඳහා වෘත්තීය දීමනාවක් ලබා දීම | --- ලබාගන්න --- |
 • නිල වාහන සඳහා ඉන්ධන සැපයීම සහ එම වාහන රියදුරන් සඳහා අතිකාල හා සංයුක්ත දීමනා ගෙවීම | --- ලබාගන්න --- |
 • වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය 2019 | --- ලබාගන්න --- |
 • රජයට අවශ්‍ය හදීසි සේවා ඉටුකිරීම වෙනුවෙන් ගාස්තු ගෙවීම | --- ලබාගන්න --- |
 • රාජ්‍ය ආයතන සඳහා සාමාන්‍ය රක්ෂණ ආවරණ ලබාදීම | --- ලබාගන්න --- |
 • ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේ සීමාවන්, අනුමත කිරීමේ සීමාවන් හා ගිවිසුම් වලට එළඹීමේ සීමාවන් සංශෝධනය කිරීම | --- ලබාගන්න --- |