මධ්‍යම රජයට ඉල්ලුම්කර ඇති උපාධිධාරීන් අභ්‍යාසලාභී නාම ලේඛණය

මුල් පිටුව

දකුණූ පළාත් සභාව සඳහා අනුයුක්ත කර උපාධිධාරි අභ්‍යාසලාභීන්ගේ ඉල්ලීම මත මධ්‍ය රජය සඳහා පත්වීම් ලබා ගැනීමට කැමැත්ත පල කර ඇති උපාධිධාරින්ගේ නාම ලේඛනය - මෙම නාම ලේඛන රාජ්‍ය සේවා,පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කර ඇත.


මධ්‍යම රජයට ඉල්ලුම්කර ඇති උපාධිධාරීන් අභ්‍යාසලාභී නාම ලේඛණය

පිවිසෙන්න