කාර්ය සාධනය අනුව දකුණු පළාත් සභා ආයතන ශ්‍රේණිගත කිරිම

මුල් පිටුව/ දකුණු පළාත් සභා ආයතන ශ්‍රේණිගත කිරිම

 • කාර්ය සාධනය අනුව ආයතන ශ්‍රේණිගත කිරිම - සැප්තැම්බර් - 2022
 • -- පිවිසෙන්න --

 • කාර්ය සාධනය අනුව ආයතන ශ්‍රේණිගත කිරිම - පෙබරවාරි 2022
 • -- පිවිසෙන්න --

 • කාර්ය සාධනය අනුව ආයතන ශ්‍රේණිගත කිරිම - ජනවාරි 2022
 • -- පිවිසෙන්න --

 • කාර්ය සාධනය අනුව ආයතන ශ්‍රේණිගත කිරිම - දෙසැම්බර් 2021
 • -- පිවිසෙන්න --

 • කාර්ය සාධනය අනුව ආයතන ශ්‍රේණිගත කිරිම - න‍ොවැම්බර් 2021
 • -- පිවිසෙන්න --

 • කාර්ය සාධනය අනුව ආයතන ශ්‍රේණිගත කිරිම - ඔක්තෝබර් 2021
 • -- පිවිසෙන්න --

 • කාර්ය සාධනය අනුව ආයතන ශ්‍රේණිගත කිරිම - සැප්තැම්බර් 2021
 • -- පිවිසෙන්න --

 • කාර්ය සාධනය ආයතන ශ්‍රේණිගත කිරිම - ජූලි 2021
 • -- පිවිසෙන්න --

 • කාර්ය සාධනය අනුව ආයතන ශ්‍රේණිගත කිරිම - ජුනි 2021
 • -- පිවිසෙන්න --